مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی فراوانی افسردگی و ...
عنوان بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری در بخش قلب بیمارستان اکباتان شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آنژین قفسه صدری، اضطراب، افسردگی، انفارکتوس قلبی
چکیده مقدمه و هدف : افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد شایع بوده و با افزایش میزان مرگ و میر در این دسته از بیماران همراه است . سندرم کرونری حاد شایعترین دلیل کاردیولوژیک است که بیماران هر روز به دلیل آن در بیمارستان بستری می شوند . با توجه به روشن نبودن فراوانی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری ، این مطالعه با هدف تعیین ابعاد این مشکل حاد انجام گردید. روش کار : در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد 360 بیمار مبتلا به سندرم کرونری حاد طی سال 1384 در بیمارستان اکباتان تجدید نظر شده استفاده گردید . در SCL- همدان مورد بررسی قرار گرفتند . جهت تشخیص افسردگی و اضطراب از معیار 90 10 و اضطراب به مقادیر بیشتر از 8 اطلاق گردید. اطلاعات از پرسشنامه استخراج و با / این معیار افسردگی به مقادیر بیشتر از 4 یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون مورد مقایسه قرار گرفتند. ANOVA ، χ و آزمونهای 2 SPSS نرم افزار 47 % بود. میانگین سن بیماران با شدت علائم مختلف / 66 % و 5 / نتایج : فراوانی افسردگی و اضطراب در این مرکز به ترتیب 6 اختلاف معنی داری نداشتند . افسردگی و اضطراب در بین زنان شایع تر از مردان بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود همچنین همبستگی معنی داری بین افسردگی و اضطراب در بیماران مشاهده گردید. .(P<0.001) نتیجه نهایی : افسردگی و اضطراب دارای شیوع بالایی نسبت به سایر مطالعات در بین بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد است و همبستگی مثبتی بین آن دو در این دسته از بیماران وجود دارد.
پژوهشگران علی قلعه ایها (نفر اول)، فرزاد امامی (نفر دوم)، بهشاد نقش تبریزی (نفر سوم)