مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه سطح لیپیدهای سرم در ...
عنوان مقایسه سطح لیپیدهای سرم در بیماران دچار تکمه پوستی با افراد سالم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها افزایش چربی خون / تکمه های پوستی / لیپیدها
چکیده مقدمه و هدف: تکمه پوستی یا skin tag ضایعه کوچک، نرم و پایه داری است که معمولاً در نواحی چین دار پوست مانند گردن و زیر بغل ایجاد می شود. در مطالعات متعددی ارتباط بین تکمه های پوستی با دیس لیپیدمی گزارش شده است. این مطالعه با هدف مقایسه سطح لیپیدهای سرم در افراد مبتلا به تکمه پوستی با افراد سالم انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه مورد-شاهدی، پروفایل لیپید ](سطح سرمی کلسترول تام، تری گلیسرید،(LDL) low density lipoprotein و high density lipoprotein (HDL) [ 49 نفر مبتلا به تکمه های پوستی مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان فرشچیان همدان با پروفایل لیپید 49 نفر از افرادی که به عللی غیر از تکمه پوستی به این مرکز مراجعه نموده بودند مورد مقایسه قرار گرفت. داده های مربوطه پس از گردآوری با نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: میانگین سطح سرمی کلسترول تام، تری گلیسرید، LDL و HDL در گروه بیماران به طور معنا داری بیشتر از گروه شاهدبود (P<0.05). نتیجه نهایی: این مطالعه نشان داد که وجود تکمه های پوستی می تواند با افزایش سطح لیپیدهای سرم مرتبط باشد. پیشنهاد می شود پزشکان هنگام مواجهه با این ضایعات پوستی احتمال وجود دیس لیپیدمی را در فرد بیمار مد نظر داشته باشند.
پژوهشگران غلامرضا عشقی( تسویه حساب) (نفر اول)، پدرام علیرضایی (نفر دوم)، حسین قلاوند (نفر سوم)، لیلا خضریان (نفر چهارم)