مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فشار مراقبتی در مراقبت ...
عنوان فشار مراقبتی در مراقبت کنندگان بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت دیالیز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مراقبان، نارسایی کلیوی، دیالیز کلیوی،
چکیده مقدمه: خانواده بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه اقدامات حمایتی متعددی را برای بیمار چه در منزل و چه در مراکز سرپایی مثل بخش­های دیالیز بیمارستان انجام می­دهند. مراقبین این بیماران اغلب زمان زیادی را برای مراقبت از ایشان صرف می­کنند و خستگی و فشار مراقبتی زیادی را تحمل می­کنند. شناسایی به موقع این فشارها در مراقبین، نقش تعیین کننده­ای در ارتقای سلامت روانی آنان دارد. هدف: این مطالعه به منظور تعیین میزان فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت انجام گرفت. روش­کار: دراین مطالعه مقطعی، 154 مراقب بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی رازی شهر رشت به روش نمونه­گیری تدریجی انتخاب شدند. داده­ها از طریق مصاحبه با تکمیل دو پرسشنامه­ی «فشار مراقبتی Zarit» و «عوامل فردی- اجتماعی بیمار و مراقب» جمع­آوری و با استفاده از آزمون­های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون دو جمله­ای) تجزیه و تحلیل شد. نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمره فشار مراقبتی در این بیماران (14 ±)75/50 و میزان فشار مراقبتی مراقبین در 7/74 درصد از موارد شدید بود. هم­چنین 1/46 درصد بیماران همودیالیزی، توان خیلی کمی در انجام کارها داشته و 9/42 درصد آن ها، نیاز به مراقبت خیلی زیادی را گزارش کردند. نتیجه­گیری: با توجه به نیاز بیماران دیالیزی به دریافت مراقبت از سوی خانواده توصیه می­شود به مراقبین بیماران همودیالیزی توجه بیشتری از نظر بررسی فشار مراقبتی و اقدامات مورد نیاز جهت کاهش فشارها، صورت گیرد.
پژوهشگران مرتضی شمسی زاده (نفر پنجم)