مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل رفتارهای خود مراقبتی و ...
عنوان تحلیل رفتارهای خود مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها خود مراقبتی، دیابتی، آموزش بهداشت، ارتقاء سلامت
چکیده زمینه و هدف: دیابت یکی از شایعترین مشکلات سلامتی با پیامد های قابل توجه می باشد. درمان و مدیریت دیابت به طور عمده به وضعیت خودمراقبتی مربوط می باشد. این مطالعه با هدف تحلیل رفتارهای خود مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی شهر تویسرکان اجرا گردید. روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که در آن 131 فرد دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر تویسرکان در سال 1393 به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات رفتارهای خودمراقبتی با استفاده از مقیاس خود مراقبتی Toobertو Glasgow صورت گرفت. جهت بررسی اطلاعات زمینه ای بیماران دیابتی، از چک لیست های طراحی شده بر اساس فرم های موجود در پرونده های مراقبتی بیماران استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16انجام گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد از مجموع 131 بیمار دیابتی مورد مطالعه 66 نفر از آن ها مرد (4/50%) و 65 نفر (6/49%) زن بودند. میانگین سنی 8/51 سال بود. 8 نفر دچار عوارض ناشی از بیماری بودند. میانگین نمرات خود مراقبتی در بیماران 6/25 و نشان دهنده خود مراقبتی متوسط بود. رفتارهای خود مراقبتی با سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، نوع درمان و نمایه توده بدنی ارتباط معنادار داشت. اجزاء خودمراقبتی شامل رژیم غذایی، فعالیت جسمانی، تست قندخون و مراقبت از پا با هم رابطه معنادار داشتند. نتیجه‏گیری: با توجه به وضعیت خودمراقبتی بیماران و اهمیت آموزش خودمراقبتی جهت افراد دیابتی، می توان در برنامه های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت توجه بیشتری به خود مراقبتی افراد دیابتی داشت.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)، سعیده حاجی مقصودی (نفر سوم)، مریم افشاری (نفر چهارم)، سیده ملیکا خارقانی مقدم (نفر پنجم)، علیرضا مرادی ( دانشجوی PHD (نفر ششم به بعد)، جواد زوار چهار طاق (نفر ششم به بعد)، فهیمه باقری خولنجانی (نفر ششم به بعد)