مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فاکتورهای پیش بینی کننده قصد ...
عنوان فاکتورهای پیش بینی کننده قصد رفتارهای ایمن جنسی در بین معتادان مرد تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر همدان:کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مصرف کنندگان مواد،قصد،رفتار جنسی،مراکز درمانی ترک اعتیاد،مردان
چکیده سابقه و هدف: رفتارهای جنسی نا ایمن می تواند منجر به بیماری های مقاربتی شود. با توجه به پیامدهای منفی رفتارهای جنسی ناایمن هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مرتبط با قصد رفتارهای جنسی ایمن بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در بین معتادان مرد تحت پوشش مراکز دولتی درمان سوء مصرف مواد شهر همدان بود. روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 163 نفر از معتادان تحت پوشش مراکز درمان سوء مصرف مواد شهر همدان که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و اطلاعات دموگرافیکی بود. داده ها با نرم افزار آماریSPSS-16 و با استفاده از آنالیز رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 2/55 درصد از شرکت کنندگان سابقه روابط جنسی خارج از چاچوب خانواده داشته اند. همچنین 7/25 درصد از معتادین در آخرین مقاربت جنسی خود از کاندوم استفاده کرده بودند. نتیجه آنالیز رگرسیون لجستیک روی متغیرهای تئوری رفتار برنامه ریزی شده نشان داد که هنجارهای انتزاعی قوی ترین پیش بینی کننده قصد رفتارهای جنسی ایمن در بین افراد تحت مطالعه بوده است (024/0P=). نتیجه گیری: هنجارهای انتزاعی می تواند به منظور پیش بینی قصد رفتارهای جنسی ایمن و بطور موثر در برنامه ریزی و مداخله آموزشی جهت پیشگیری از رفتارهای پرخطردر بین معتادان در نظر گرفته شود.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)، سید محمد مهدی هزاوه ای(بازنشسته) (نفر دوم)، امیر عباس موسعلی (نفر سوم)، علیرضا سلطانیان (نفر چهارم)، مجید براتی (نفر پنجم)، وحید کفعمی (نفر ششم به بعد)