مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ویژگی های دموگرافیک، بالینی و ...
عنوان ویژگی های دموگرافیک، بالینی و هیستوپاتولوژیک در انواع مختلف آلوپسی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آلوپسی سیکاتریسیل، هیستوپاتولوژی، ویژگ یهای دموگرافیک
چکیده زمینه و هدف : آلوپسی سیکاتریسیل ب ه دنبال جایگزینی غیرقابل برگشت فولیکول ها ب ه وسیله ی فیبروز ایجاد می شود و با ازدس ت دادن دائمی موها تظاهر م ی کند. مطالعات اندکی در ایران برای بررسی ویژگی های بالینی و هیستوپاتولوژیک آلوپسی سیکاتریسیل انجام شده است . هدف از انجام این مطالعه بررسی ویژگ ی های دموگرافیک، بالینی و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به آلوپسی سیکاتریسیل مراجع ه کننده به کلینیک پوست مرکز آموزشی درمانی فرشچیان همدان در یک بازه ی زمانی دوساله و هم چنین ارزیابی قدرت تشخیصی کرایتریای پاتولوژیک در تشخیص انواع مختلف آلوپسی سیکاتریسیل بود. روش اجر ا: این مطالعه ی مقطعی برر وی 89 بیمار که با تشخیص بالینی آلوپسی سیکاتریسیل تحت بیوپسی قرار گرفتند ، انجام شد . ابتدا ویژگی های دموگرافیک و بالینی بیماران به همراه تشخیص کلینیکی ثبت م ی گردید و سپس لام بیوپسی آ ن ها توسط دو پاتولوژیست مختلف (که از تشخیص یکدیگر مطلع نبودند ) مورد ارزیابی قرار می گرفت. اطلاعات تشخیصی به دست آمده از این دو پاتولوژیست به طور جداگانه ثبت و درنهایت ضریب توافق تشخیصی دو پاتولوژیست تعیین گردید. یافته ها: در این مطالعه ، فراوانی تشخیص اتیولوژیک آلوپسی براساس معاینه ی بالینی و ،Disciod lupus erythematosus ،Lichen planopilaris هیستوپاتولوژی به ترتیب شامل و Folliculitis decalvans ،Pseudopelade of Brocq ،Alopecia areata بود . از نظر ضریب توافق تشخیصی نیز Central centrifugal cicatricial alopecia نتیجه ی نهایی حاکی از ضریب توافق قوی بین تشخیص بالینی و پاتولوژیست اول 0)، ضریب توافق متوسط تا قوی بین تشخیص بالینی و پاتولوژیست دوم / (کاپا= 836 0) بود. / 0) و ضریب توافق متوسط تا قوی بین پاتولوژیست اول و دوم (کاپا= 663 / (کاپا= 703 نتیجه گیری: تشخیص آلوپسی سیکاتریسیل نیازمند معاینه ی بالینی همراه با ارزیابی هیستوپاتولوژیک نمونه ی حاصل از بیوپسی پوست م ی باشد . ق درت تشخیصی کرایتریای پاتولوژیک در انواع آلوپس ی سیکاتریسیل حتی در انتهای طیف بیماری که نمای میکروسکوپیک آن ها با یکدیگر ه م پوشانی زیادی دارد، قابل قبول بوده بنابر این برای اثبات تشخیص نیازی به بازبینی لام توسط پاتولوژیست دوم نم یباشد.
پژوهشگران حمیدرضا قاسمی بصیر (نفر اول)، محمود فرشچیان (نفر دوم)، پدرام علیرضائی (نفر سوم)