مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی عوامل اتیولوژیک و ...
عنوان بررسی عوامل اتیولوژیک و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران با زخم قرنیه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها حساسیت آنتی بیوتیکی / زخم قرنیه / عوامل خطر
چکیده چکیده: مقدمه و هدف: زخم های قرنیه یکی از فوریت های مهم پزشکی است که در صورت عدم تشخیص ودرمان به موقع میتواند موجب از دست رفتن بینایی شود. بنابراین شناخت انواع میکرو ارگانیسم ها وپاسخ آنها به داروها در هرمنطقه درخور اهمیت است. هدف از این م طالعه بررسی شایعترین ارگانیسم های ایجاد کننده کراتیت و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در این منطقه بود. روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی، تاثیر عوامل مختلف از جمله سن ، جنس ، خصوصیات دموگرافیک ، نتایج کشت وحساسیت آنتی بیوتیکی بیماران مبتلا زخم قرنیه مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان مورد بررسی قرار گرفت. 57 %) مورد ازموارد زخم قرنیه، کشت مثبت بودند . 54 % موارد /5) نتایج: 80 بیمار با زخم قرنیه تحت بررسی قرارگرفتند . 46 کشت مثبت مرد و 46 % زن بودند. از نظر توزیع سنی شیوع بیماری در دو طیف سنی زیر ده سال و 50 تا 69 سال نسبت به بقیه 57 % کشت / سنین بیشتر مشاهده شد. در بین بیماران با زخم قرنیه تروما مهمترین ریسک فاکتور ابتلا به زخم قرنیه بود . از 5 15 درصد کشت مثبت قارچ داشتند که شایع ترین میکروارگانیزم / 84 درصد موارد کشت مثبت باکتریال و 6 / میکروبی مثبت 4 21 %) شایع ترین بود . / 36 درصد بود که ازآن میان نیزاستافیلوکوک اپیدرمیدیس ( 7 / عامل اولسر قر نیه استافیلوکوک ها با 8 همچنین بیشترین حساسیت باکتریها به سیپروفلوکساسین گزارش شد. نتیجه نهایی : نتایج ابن مطالعه نشان می دهد که انجام کشت و آنتی بیوگرام درمورد زخمهای قرنیه برای تعیی ن عامل ایجاد کننده زخم و حساسیت آنتی بیوتیکی آن ضروری می باشد . قبل از آماده شدن نتیجه کشت و آنتی بیوگرام می توان بر اساس شرایط اپیدمیولوژیک و شایعترین جرم منطقه مناسب ترین آنتی بیوتیک را به عنوان درمان تجربی انتخاب نمود.
پژوهشگران فاطمه اسلامی(هیئت علمی) (نفر اول)، حمیدرضا قاسمی بصیر (نفر دوم)