مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کیفیت زندگی در بیماران مبتلا ...
عنوان کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به درد مزمن: تعیین نقش شدت و مدت درد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کیفیت زندگی، شدت درد، مدت درد، درد مزمن
چکیده سابقه و هدف: علی رغم پژوهش های بسیاری که در زمینه ی درد و تاثیرات آن بر کیفیت زندگی بیماران انجام گرفته است، هنوز اطلاعات کاملی از عوامل درگیر در آن از جمله شدت و مدت درد و چگونگی تاثیرات این عوامل در بیماران در دسترس نمی باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش شدت درد و مدت درد بر کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن انجام گرفت. مواد و روشها: در این پژوهش توصیفی-تحلیلی جامعه پژوهش را بیماران مراجعه کننده به مراکز درد در بیمارستان های شهر تهران در سال 92-91 تشکیل دادند که به روش تصادفی چند مرحله ای تعداد 300 نفر از میان آنان انتخاب شدند. برای اندازه گیری شدت درد از مقیاس 0 تا 10 درجه ای و مدت درد بیماران نیز از آنها پرسیده شد. پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی نیز برای اندازه گیری کیفیت زندگی استفاده گردید. از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارSPSS 19 استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که شدت و مدت درد با کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن همبستگی معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیان گر این بود که شدت درد می تواند کیفیت زندگی و ابعاد آن را در بیماران پیش بینی می کند، که بیشترین قدرت پیش بینی آن مربوط به حیطه جسمانی می باشد، اما مدت درد نتوانست کیفیت زندگی و ابعاد آن را در این افراد پیش بینی کند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش شدت درد در مقایسه با مدت درد نقش مهمتری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن به خصوص حیطه ی جسمانی آن دارد.
پژوهشگران سعید یزدی راوندی (نفر اول)، زهرا تسلیمی (نفر دوم)، علی قلعه ایها (نفر چهارم)