مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ...
عنوان بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سنگهای ادراری در شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سنگ های کلسیم اگزالاتی / سنگ های اسید اوریکی / سنگ های سیستینی
چکیده مقدمه و هدف : سنگ های ادراری پس از عفونت های ادراری و بیماری های پروستات سومین بیماری شایع دستگاه ادراری تناسلی را تشکیل می دهند . فاکتورهای مختلف دموگرافیک ، محیطی و ژنتیک در بروز آنها موثراست. در این مطالعه به بررسی مشخصات اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سنگ های ادراری که در طی سالهای 1389 تا 1392 به بیمارستان های آموز شی شهر همدان مراجعه کرده اند، پرداخته می شود. روش کار : در این مطالعه که به روش تحلیلی مقطعی انجام شد 500 بیمار مبتلا به سنگ های ادراری مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی شهر همدان مورد مطالعه قرارگرفتند . جواب آزمایشات آنالیز سنگ ادراری و همچنین سایر داده های دموگرافیک بیماران از پرونده الکترونیک بیماران موجود در سیستم کامپیوتری آزمایشگاه استخراج شد . نتایج آزمایشات ومشخصات بیماران در چک لیستی که به همین منظور طراحی شده بود، ثبت گردید . در پایان داده ها با استفاده از نرم افزار نسخهی 16 و توسط شاخص های آمار توصیفی تحلیل شدند. SPSS آماری 69 %) مرد و / 40 سال بود . 348 نفر ( 6 / 0 تا 84 سال و با میانگین سنی 36 / نتایج: محدوده سنی جمعیت مورد مطالعه بین 5 2 به 1بود. بیشترین میزان شیوع سنگ در مردان بین سنین 25 تا 45 سالگی و در / 30 %) زن بودند. نسبت مرد به زن 3 / 152 نفر ( 4 زنان بین سنین 30 تا 50 سالگی محاسبه شد . از 500 بیماری که مورد مطالعه قرار گرفت، 466 نفر فقط یک نوع سنگ و 34 بیمار دو نوع سنگ داشتند بنابراین در مجموع 534 سنگ مورد آنالیز قرار گرفت که از این میان سنگ اگزالات کلسیمی با فراوانی 24 %)، سیستینی ( 14 مورد، / 72 %) بیشترین فراوانی را به خود ا ختصاص داد . سنگهای اسید اوریکی ( 130 مورد، 3 / 386 مورد ( 5 0%) در رده های بعدی قرار گرفتند. / 0%)و کلسیم فسفاتی ( 1مورد، 1 / %2/6 )، کلسیم کربناتی ( 3مورد، 5 38 سال قرار دارند . - نتیجه نهایی : سنگ های ادراری در مردان تقریبا دو برابر زنان میباشد. اکثر بیماران در محدوده سنی 42 شایع ترین سنگ ادراری در مردان و زنان و در تمامی رده های سنی اگزالات کلسیمی می باشد.
پژوهشگران حمیدرضا قاسمی بصیر (نفر اول)، سید حبیب ا... موسوی بهار (نفر دوم)