مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی عوامل خطر مؤثر بر پیامد ...
عنوان بررسی عوامل خطر مؤثر بر پیامد توام پرفشاری خون و چاقی با استفاده از مدلهای رگرسیون لجستیک چند سطحی چند متغیره
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پزفشاری خون، چاقی، چند سطحی، چچند متغیره ، عوامل خطر
چکیده زمینه:چاقی و پرفشاری خون از مهم ترین بیماری های غیرواگیرند که در مطالعات بسیاری به بررسی شیوع و عوامل خطر آ نها در هر منطقه جغرافیایی به صورت تک متغیره انجام شده است. بررسی عوامل مؤثر بر پیامد توام چاقی و پرفشاری خون از اهمیت زیادی می تواند برخوردار باشد که در این مطالعه به آن پرداخته می شود. مواد و روش ها:این مطالعه مقطعی بر روی 1000 نفر از افراد 70-20 ساله ساکن استان بوشهر انجام و فشارخون افراد در سه نوبت اندازه گیری شدکه میانگین آنها به عنوان یکی از متغیرهای پاسخ در نظر گرفته شده است. فشارخون سیستولیک 140≤ (و-یا) فشارخون دیاستولیک 90≤ پرفشاری خون و به شاخص توده بدنی ≤25 چاقی گفته می شود. داده ها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره چندسطحی در نرم افزار MlwiNتحلیل شد. یافته ها:ضریب همبستگی درون گروهی در سطح خوشه ها برای پرفشاری خون برابر با 33 درصد و برای چاقی 37 درصد به دست آمد، لذا مدل دو سطحی به داده ها برازش شد. شیوع چاقی 6/43 درصد (5/46-6/40CI:95/0 درصد) و پرفشاری خون 4/29 درصد (1/32-6/26 CI: 95/0 درصد) حاصل شد. متغیرهای سن، جنس، استعمال سیگار، هیپرلیپیدمی، دیابت، مصرف میوه و سبزی و فعالیت بدنی بر پرفشاری خون (05/0≥p) و متغیرهای سن، جنس، هیپرلیپیدمی، دیابت، مصرف میوه و سبزی، فعالیت بدنی و محل سکونت بر چاقی مؤثرند (05/0≥p). نتیجه گیری: مدل های چندسطحی با لحاظ نمودن پراکندگی سطوح برآوردهای دقیق تری ارائه می دهند. با توجه به اینکه چاقی و پرفشاری-خون از عوامل خطر اصلی بیماری های قلبی-عروقی می باشد، با دانستن گروه های پرخطر می توان برنامه ریزی دقیقی جهت پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و ارتقای سلامت جامعه به عمل آورد.
پژوهشگران سپیده قلی زاده (نفر اول)، عباس مقیم بیگی(تسویه حساب) (نفر دوم)، جلال پورالعجل (نفر سوم)