مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فراوانی انگلهای رودهای در ...
عنوان فراوانی انگلهای رودهای در مبتلایان به بدخیمی در بخش انکولوژی بیمارستان سینا همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها انگلهای رودهای ، بدخیمی ، انگلهای فرصت طلب
چکیده زمینه و هدف : عفونتهای انگلی رودهای، همیشه از مهمترین مشکلات بهداشتی در جوامـع مختلـف، حتـی در کشـورهای پیشـرفته بودهاند. بیمارانی که تحت شیمیدرمانی قرار میگیرند، احتمال افزایشی در کسب انگلهای رودهای و همچنین افزایش شدت درجه ابتلا به این انگلها را دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی انگلهای رودهای در بیماران مبتلا به بدخیمی که برای شیمیدرمـانی در بخـش انکولوژی بیمارستان سینا همدان بستری شده بودند، انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی کلیه بیمارانی که با تشخیص بدخیمی در سال 1384در بیمارستان سینا همـدان بسـتری بـود، انجام شد. دادههای لازم شامل خصوصیات دموگرافیک، نوع بدخیمی و مدت زمـان تشـخیص بـدخیمی از پرونـده آنـان اسـتخراج و در پرسشنامههای از پیش طراحی شده ثبت گردید. از بیماران نمونه مدفوع تهیه شد و پس از انتقال سریع بـه آزمایشـگاه مـورد بررسـی قـرار گرفت. دادهها حاصله با استفاده از نرمافزار آماری SPSSتجزیه و تحلیل شد. یافتهها : از 190بیمار مورد بررسی، 94نفر ) 49/5درصد( مرد و 96نفر ) 50/5درصد( زن بودند. میانگین سنی بیماران مـورد مطالعـه 48/5±18/7سال و در محدودة سنی 12تا 88سال بود. 31بیمار ) 16/3درصد( مبتلا به یکی از انواع انگلهای رودهای بودند. انگـلهـای رودهای ایزوله شده به ترتیب شیوع عبـارت بودنـد از: آسـکاریس 41/9درصـد، ژیاردیـا 35/5درصـد، انـدولیماکس نانـا 3/2درصـد، بلاستوسیستیس هومینیس 3/2درصد و کریپتوسپوریدیوم 3/2درصد. بیشترین ابتلا به بیماریهای انگلی روده، در بیماران گروه سنی 40تـا 60سال دیده شد. نتیجهگیری: این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی به انگلهای رودهای در بیماران مبتلا به بدخیمی تحت شیمیدرمانی در مقایسـه بـا شیوع آن در منطقه و جمعیت عمومی کمتر است که این امر میتواند به علت اثر داروهای مورد استفاده در شیمیدرمانی این بیماران باشد
پژوهشگران علیرضا منصف اصفهانی (نفر اول)، سیدحمید هاشمی (نفر دوم)، محمد عباسی (نفر سوم)، حشمت اله طاهرخانی (نفر چهارم)