مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه ی بین آگاهی از ...
عنوان بررسی رابطه ی بین آگاهی از کدهای اخلاقی و میزان خطاهای پرستاری گزارش شده توسط پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان خلیج فارس بوشهر در سال 1393
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اخلاق پرستاری، خطای پرستاری ، آگاهی، پرستار
چکیده چکیده مقدمه : اخلاق پرستاری یکی از شاخه های اخلاق حرفه ای است که اخلاقیات را به صورت کاربردی در حیطه ی عمل پرستاری و تصمیم گیری های اخلاقی وارد می نماید.پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان آگاهی پرسنل شاغل در بخش های درمانی بیمارستان خلیج فارس بوشهر و ارتباط آن با خطاهای پرستاری در سال 1393 است. روش کار: مطالعه از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی با طرح مقطعی می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی پرستاران شاغل در بخش های درمانی بیمارستان خلیج فارس بوشهر در سال 1393 بودند و 160 نفر وارد مطالعه شدند. نمونه گیری با روش سرشماری انجام و برای تحلیل داده ها از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون،تی تست و تحلیل واریانس استفاده گردید. یافته ها: پرستاران در شناخت آگاهی نسبت به کدهای اخلاقی، 57 درصد ضعیف، 19 درصد متوسط و 24 درصد از شناخت قوی، برخوردار بودند. میانگین خطاهای پرستاری 15.38±16.82 مشخص گردید. با بررسی بین میانگین آگاهی افراد و میانگین خطاهای پرستاری از طریق تی تست ارتباط آماری معنی داری دیده شد (05/0 P<). بین فاکتورهای جمعیت شناختی و میزان آگاهی و میزان خطا ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. بحث و نتیجه گیری: توصیه می شود که آموزش اخلاق حرفه ای و نیز برنامه های لازم جهت ارتقاء آموزش اخلاق حرفه ای به منظور کاهش میزان خطاهای پرستاری برای دانشجویان و پرسنل پرستاری در اولویت قرار گیرد.
پژوهشگران مرتضی شمسی زاده (نفر چهارم)، آرزو شایان (نفر پنجم)، آرش خلیلی (نفر ششم به بعد)