مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میزان کاهندگی صدای ...
عنوان بررسی میزان کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی برمبنای روش میکروفن داخل گوش MIRE در شرایط آزمایشگاهی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها وسایل حفاظت شنوایی، میکروفن داخل گوش، میزان کاهندگی صدا
چکیده مقدمه: میزان کاهندگی صدای اسمی شرکت های سازنده می تواند در مقایسه با میزان کاهندگی واقعی آنها متفاوت باشد. مطالعه حاضر باهدف تعیین قدرت کاهندگی صدای واقعی گوشی های حفاظتی رایج در کشور برمبنای روش میکروفن داخل گوش انجام گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه پنج مدل گوشی ایرماف مورد استفاده در صنایع کشور ، در شرایط آزمایشگاهی بر روی 30 نفر بررسی گردید. قدرت کاهندگی گوشی ها برمبنای روش میکروفن داخل گوش MIRE طبق استانداردISO 11904 توسط دستگاه دزیمتر مدل SV102 شرکت SVANTEK مجهز به میکروفن مدل SV 25 قابل نصب در داخل گوش اندازه گیری گردید. ارزیابی راحتی گوشی ها نیز توسط پرسشنامه محقق ساخت تعیین گردید. یافته ها: نتایج نشان داد میزان کاهندگی واقعی گوشی های مورد مطالعه بین 49% الی 86% کاهندگی اسمی قرار دارد. علاوه بر این میزان کاهندگی واقعی گوشی ها در فرکانس های پایین بسیار کمتر از مقادیر کاهندگی اسمی است. میزان کارایی گوشی های شرکت های سازنده داخلی و خارجی اختلاف معنی داری نداشت(05/0< pv). گوشی های مورد مطالعه بر مبنای امتیاز شاخص راحتی نیز در محدوده مطلوب قرار داشت. قدرت کاهندگی گوشی های مختلف از یک مدل نیز اختلاف معنی داری نداشت(05/0< pv). نتیجه گیری : با توجه به اینکه مدت زمان استفاده از گوشی در مواجهه با صدا بر حفاظت موثر شنوایی بسیار تاثیر گذار است، استفاده نامنظم از گوشی میزان کاهندگی واقعی گوشی را از حداقل های تعیین شده در این مطالعه نیز پایین تر خواهد برد. آموزش های مناسب و نظارت کافی در خصوص استفاده از گوشی می تواند بر پوشش دهی مناسب گوشی و افزایش میزان کاهندگی واقعی تاثیر گذار باشد.
پژوهشگران محسن علی آبادی (نفر دوم)، رستم گلمحمدی (نفر سوم)