مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین الگوی مواجهه کارگران با ...
عنوان تعیین الگوی مواجهه کارگران با صدا در یک صنعت فولادسازی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها صدا، شغلی، صنعت فولاد، آنالیز فرکانس
چکیده مقدمه: فولادسازی یکی از صنایع مهم هر کشور م یباشد. آلودگی صدا در صنایع فولادسازی به علت وجود تجهیزات مولد صدای زیا نآور همچون کوره قوس الکتریکی به عنوان یک معضل بهداشتی محسوب م یشود. شناخت الگوی مواجهه می تواند به اهداف کنترل صدای شغلی کمک نماید. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی صدا در واحدهای مختلف یک صنعت فولاد به منظور تعیین الگوی مواجهه کارگران آن بوده است. روش کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی در واحدهای مختلف یک صنعت فولاد با توجه به اطلاعات اولیه از نظر وجود آلودگی صدا انجام گردید. توزیع صدای محیطی مطابق با استاندارد 9612 ISO و با استفاده از دستگاه تراز سنج Casella –Cel مدل 450 در شبکه A و در سرعت Slow انداز هگیری و داد هها جهت تهیه نقشه صوتی در نر مافزار Surfer V.10 وارد گردید. آنالیز فرکانس یک اکتاوباند همزمان با انداز هگیری محیطی در شبکه C انجام گردید. داد ههای آنالیز فرکانس جهت تهیه نمودار وارد نر مافزار 2010 Excel گردید. در فاز سوم مطالعه از دستگاه دزیمتر مدل TES 1345 برای انداز هگیری مواجهه فردی استفاده گردید. یافت هها: نتایج ارزیابی صدای محیطی نشان داد 56 % از مجموع ایستگاه های انداز هگیری در محدوده خطر بود. بی شترین تراز صدا مطابق با نقشه صوتی در محوطه کوره قوس الکتریکی و کوره پاتیلی به ترتیب برابر با ( 112/2 dB(A و ( 97 dB(A ثبت شد. میانگین دز دریافتی در 3 گروه شغلی نظافتچی صنعتی، ذو بچی و ریخت هگری به ترتیب برابر با 2133 %، 514 %، 577 % بود. فرکانس غالب صدای واحد کوره قوس الکتریکی و کوره پاتیلی به ترتیب در دو فرکانس مرکزی Hz 125 و Hz250 ثبت گردید. نتیجه گیری: با توجه به نتایج ارزیابی مواجهه فردی با صدای شغلی واحدهای مورد مطالعه این صنعت معلوم گردید که اغلب شاغلین در معرض صدای پیوسته با فرکانس غالب کمتر از 500 هرتز قرار داشت هاند و تجهیزات حفاظت فردی نیز در این محدوده کارایی چندانی ندارد و با توجه به دز دریافتی صدا بیش از 500 % و عدم امکان کاهش زمان مواجهه، طرح کنترل فنی باید در اولویت اقدامات صنعت قرار گیرد.
پژوهشگران مهدی حجتی (نفر اول)، رستم گلمحمدی (نفر دوم)، محسن علی آبادی (نفر سوم)