مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی و ساخت آداپتور آزمون ...
عنوان طراحی و ساخت آداپتور آزمون حفاظهای شنوایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها حفاظت شنوایی، آزمون عملیاتی، کاهندگی صدا
چکیده مقدمه: تعیین صحت مندرجات کاتالوگ گوشی های حفاظتی و تعیین کارایی گوش یهایی که فاقد شناسنامه فنی هستند یکی از چال شهای مهم کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع جهت قضاوت در خصوص تأثیر این حفا ظها در کاهش سطح مواجهه شغلی کارگران با صدا محسوب م یگردد. هدف از مطالعه حاضر طراحی یک آداپتور آزمون حفا ظهای شنوایی و آزمایش آن جهت تعیین میزان کاهندگی آ نها م یباشد. روش کار: در فاز اول این مطالعه با استناد به استاندارد 3- ISO 4869 و با استفاده از مصالح مناسب آداپتور آزمون وسایل حفاظت شنوایی ساخته شد و در مرحله بعدی آزمایش روی 30 نمونه شامل 4 نوع حفاظ رو گوشی و 2 نوع حفاظ توگوشی وارداتی دارای شناسنامه فنی در محیط واقعی صنایع شیشه و جالیز همدان انجام گردید و نتایج آزمون عملیاتی کارایی حفا ظها با روش محاسباتی مورد مقایسه قرار گرفت. یافت هها: نتایج حاصل از آزمایش حفاظ شنوایی وارداتی شناسنامه دار در محیط واقعی صنایع و مقایسه با نتایج محاسبات روش اکتاوباند، کارایی یونیت ساخت هشده را به خوبی نشان داده است، به طوری که میانگین افت انتقال عملیاتی انداز هگیری شده و میانگین افت محاسباتی آ نها به ترتیب برای حفا ظهای رو گوشی 3/ 9،8 / 8 دس یبل و برای حفا ظهای توگوشی 3/ 9،2 / 11 دس یبل بوده است. مقایسه میانگی نها از طریق آزمون آماری، اختاف معنی داری را بین مقادیر نشان نداد .)P > 0/05( نتیج هگیری: نتایج آزمایش یونیت طراحی شده، برای انواعی از حفا ظهای شنوایی وارداتی موجود در داخل کشور نشان داد که ابزار مناسبی برای آزمون انواع حفا ظهای شنوایی در محیط استفاده می باشد.
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، اعظم بیابانی (نفر دوم)، داود شورچه (نفر سوم)، محمد یاری (نفر چهارم)