مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی عملکرد آکوستیکی مانکن ...
عنوان ارزیابی عملکرد آکوستیکی مانکن سر جهت استفاده در آزمونهای تعیین قدرت کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عملکرد آکوستیکی، مانکن سر، آزمونهای کاهندگی صدا، وسایل حفاظت شنوایی
چکیده مقدمه:یکی از روش های توصیه شده جهت ارزیابی کارایی وسایل حفاظت شنوایی استفاده از مانکن سر مطابق با روش استاندارد3-4869 است. هدف از مطالعه ارزیابی عملکرد آکوستیکی مانکن سر طراحی شده جهت استفاده در آزمون های تعیین قدرت کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی در شرایط آزمایشگاهی می باشد. مواد و روش ها: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی ابتدا قدرت کاهندگی صدای پنج مدل گوشی ایرماف مورد استفاده در صنایع کشور برمبنای روش میکروفن داخل گوش طبق استانداردISO 11904-1توسط دستگاه دزیمتر SV102 شرکتSVANTEKمجهز به میکروفن SV 25 قابل نصب در داخل گوش در شرایط آزمایشگاهی بر روی 30نفر تعیین گردید.علاوه براین قدرت کاهندگی گوشی های مذکور با استفاده از مانکن سرطراحی شده مطابق روش استاندارد تعیین گرید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss 21 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد نسبت قدرت کاهندگی عملیاتی صدای گوشی ها به کاهندگی اسمی با بررسی روی افراددر محدوده بین 59% الی 94% قرار دارد. همچنین این نسبت برای گوشی های مذکور بر روی مانکن سر بین 64%الی 92% قرار داشت.نتایج آزمون آماری نشان داد بین میانگین کاهندگی عملیاتی گوشی ها روی نمونه واقعی و مانکن سر اختلاف معنی داری وجود ندارد (05/0 p> ). نتیجه گیری: نتایج نشان داد تعیین قدرت کاهندگی صدا گوشی ها با استفاده از مانکن سر از صحت کافی در مقایسه با نمونه های واقعی برخوردار است. لذا برای محیط هایی که امکان آزمون کاهندگی گوشی ها بر روی نمونه واقعی وجود ندارد و یا جهت کنترل کیفیت تولید در شرکت های سازنده گوشی ،استفاده از مانکن سر گزینه مطلوبی است.
پژوهشگران اعظم بیابانی (نفر اول)، رستم گلمحمدی (نفر دوم)، محسن علی آبادی (نفر چهارم)