مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی مواجهه با ارتعاش دست ...
عنوان ارزیابی مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتی مرتبط با آن در کارگران سنگبری های شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ارتعاش دست و بازو، کارگاه سنگبری، اثرات بهداشتی، مواجهه شغلی
چکیده مقدمه :کارگران شاغل در کارگاه های سنگبری در معرض مواجهه با ارتعاش دست و بازو و عوارض ناشی از آن قراردارند. هدف از این مطالعه ارزیابی مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتی آن در کارگران شاغل درکارگاه های سنگبری می باشد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی40نفر ازکارگران سنگبری های شهر همدان که با دستگاه های برش سنگ کار می کردند، مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری مواجهه با ارتعاش دست و بازو مطابق با روش استاندارد5349ISO انجام گرفت. علایم مرتبط با بروز سندرم ارتعاش دست و بازو با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد شتاب معادل 8 ساعته مواجهه با ارتعاش دست و بازو کارگران سنگبری بالاتر از حد مجاز مواجهه کشوری قراردارد (05/0>pv). بیشترین میانگین شتاب ارتعاش دست و بازو در محور Z تعیین گردید. بین میانگین شتاب ارتعاش دست و بازو ناشی از دستگاه های برش عرضی و برش طولی اختلاف معنادار مشاهده گردید(05/0>pv). نتیجه گیری:با توجه به بالا بودن سطح مواجهه شغلی کارگران از حد مجاز مواجهه شغلی ، آموزش مراقبت های بهداشتی ،عدم استعمال دخانیات و استفاده از دستکش ضد ارتعاش، چرخش های کاری می تواند بر کاهش ریسک بروز اثرات بهداشتی موثر باشد. علاوه بر این ردیابی اثرات بهداشتی مرتبط با ارتعاش با استفاده از آزمون های غربالگری در کارگاه های سنگبری ضروری به نظر می رسد.
پژوهشگران محسن علی آبادی (نفر دوم)، رستم گلمحمدی (نفر سوم)