مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر مداخلات حرکتی بر ...
عنوان بررسی تأثیر مداخلات حرکتی بر کیفیت زندگی کاری آرایشگران زن مبتلا به بیماری وریدهای واریسی شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها وریدهای واریسی مداخلات ارگونومیکی کیفیت زندگی کاری آرایشگران زن
چکیده مقدمه: وریدهای واریسی در اندام تحتانی به طور متداولی در جمعیت عمومی رخ م یدهد و م یتواند کیفیت زندگی افراد را به صورتی منفی تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مشاغل پرخطر در این زمینه آرایشگری است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر مداخات ارگونومیک بر کیفیت زندگی آرایشگران زن مبتا به بیماری واریس در اندام تحتانی م یباشد. روش کار: جامعه آماری پژوهش تمامی آرایشگران زن شهر همدان بودند که جهت معاینات پزشکی به درمانگاه مهدیه مراجعه کردند. از میان آنها به روش نمون هگیری تصادفی ساده 70 نفرمبتا به بیماری واریس انتخاب و در دو گروه مورد و کنترل دست هبندی شدند. مداخله مورد نظر شامل پروتوکل ورزشی مخصوص بیماری واریس بود. پژوهش حاضر شب هآزمایشی با پی شآزمون و پ سآزمون بود و آزمودن یها به سه پرسشنامه وریدهای واریسی آبردین، درد مزمن و خستگی عضلانی پاسخ دادند که به عنوان شاخ صهای کیفیت زندگی کاری آرایشگران درنظر گرفته شدند. تحلیل داد هها با آزمون تی گرو ههای وابسته و با استفاده از نر مافزار SPSS16 صورت گرفت. یافت هها: نتایج نشان داد که انجام مداخله ارگونومیک بر میزان نمره واریس، نمره درد و تورم و همچنین نمره خستگی عضلانی سمت چپ و راست اندام تحتانی در گروه مورد تاثیرگذار است. میانگین میزان نمره واریس، نمره درد و تورم و همچنین خستگی عضلانی سمت چپ و راست اندام تحتانی درگروه مورد به ترتیب 66 / 2 و 4/ 2 و 75 / 0 و 2/ 1 کاهش یافت. نتیج هگیری: با توجه به تاثیرگذاری پروتکل ورزشی بر شاخ صهای کیفیت زندگی کاری آرایشگران، استفاده از این پروتکل در بیماران دچار وریدهای واریسی توصیه م یشود.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر اول)