مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر سطوح بار کار فکری ...
عنوان بررسی تأثیر سطوح بار کار فکری بر پاس خهای فیزیولوژیک و ذهنی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بار کار فکری الکترومیوگرافی سطحی الکترکاردیوگرافی شاخص بار کار ناسا
چکیده مقدمه: پیشرفت ف نآوری و استفاده از سیست مهای پیچیده در محی طهای کار بار کار فکری زیادی به اپراتورها تحمیل م یکند. از اینرو پایش پیوسته آن م یتواند به پیشگیری از عوارض روانی و حفظ سامت روانی آنها کمک کند. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سطوح بار کار فکری بر پاس خهای فیزیولوژک و ذهنی انجام گردید. رو شکار: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بر روی 16 نفر از دانشجویان سالم در شرایط آزمایشگاهی در سال 1393 انجام گردید. شاخ صهای فیزیولوژیک: الکتروکاردیوگرافی و الکترومیوگرافی سطحی در شش مرحله )استراحت، کارفکری زیاد، متوسط، کم، خیلی کم و استراحت بعد( با استفاده انداز هگیری شدند و شاخص بار کار ناسا بلافاصله پس از انجام هر سطح از کار NeXus- از دستگاه 4 0 مورد تجزیه / نسخه 21 در سطح معن یداری 05 SPSS فکری تکمیل گردید. داد هها توسط نرم افزار و تحلیل قرار گرفتند. یافت هها: نتایج مطالعه تفاوت معن یداری را برای میانگین شاخص بار کار ناسا در بین سطوح مختلف همچنین نتایج نشان داد که تفاوت آماری معن یداری بین شاخص .)P > 0/ بار کار فکری نشان داد ) 05 اما )P > 0/ ضربان قلب و برخی از پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب در شش مرحله وجود داشت ) 05 برای فعالیت عضات شانه تفاوت معن یداری مشاهده نشد. نتیج هگیری: سطوح مختلف بار کار فکری بر پاسخ ذهنی و برخی از پاس خهای فیزیولوژیک افراد م یتواند تأثیر بگذارد. از ای نرو در چنین محیط کاری اجرای برنامه ارگونومی برای مدیریت سامت روانی، ضروری به نظر خواهد رسید.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر چهارم)