مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی سطح تکامل اخلاقی دا ...
عنوان بررسی سطح تکامل اخلاقی دا نشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1394
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تکامل اخلاقی، دانشجویان پرستاری، نظریه تکامل اخلاقی کلبرگ
چکیده زمینه: طی دوران تحصیل دانشجویان باید به سطح مناسبی از تکامل اخلاقی رسیده و با شروع کار بالینی تصمیمات اخلاقی صحیحی اتخاذ نمایند. این مطالعه با هدف تعیین سطح تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری انجام شد. روش ها:دراین مطالعه توصیفی همبستگی66 نفر از دانشجویان سال چهارم مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها توسط پرسشنامه استاندارد معمای پرستاری کلبرگ جمع آوری وتکامل اخلاق دانشجویان در سه سطح تعیین ونمره تفکر اخلاقی و ملاحظات بالینی بررسی گردید. داده ها توسط نرم افزار آماری 16SPSSبا آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : 36 % دانشجویان در سطح پیش عرفی، عرفی قرار داشتند. 45% دانشجویان با میانگین نمره تفکر اخلاقی 13/8±52/47 از 66 نمره در سطح تکامل اخلاقی پس عرفی قرار داشتند. میانگین نمره ملاحظات بالینی دانشجویان پرستاری 20/4±32/20 از 36 نمره بود. بین سطح تکامل اخلاقی دانشجویان با سن (402/0=p)، جنس (499/0=P)، معدل کل (640/0=p)، وضعیت تأهل(103/0=P)، محل سکونت(804/0 =P) و سابقه کار دانشجویی (724/0 =P) ارتباط آماری معناداری یافت نشد. نتیجه گیری: سطح تکامل اخلاقی نیمی از دانشجویان مطلوب بوده که بایست درآموزش بخصوص آموزش بالینی، جهت ارتقای مهارتهای تصمیم گیری اخلاقی ، بصورت مناسب برنامه ریزی نمود
پژوهشگران رویا امینی (نفر اول)، مهناز خطیبان (نفر دوم)، افشین فرهانچی (نفر سوم)، علیرضا سلطانیان (نفر چهارم)، سیده نیره فلاحان (نفر پنجم)