مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه سلامت معنوی با ...
عنوان بررسی رابطه سلامت معنوی با نگرش دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد حجاب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها حجاب، دانشجویان، سلامت معنوی
چکیده سابقه و هدف: از آن جایی که رعایت حجاب ناشی از نحوه نگرش افراد میباشد؛ بنابراین شناخت نگرش دانشجویان نسبت به پوشش اسلامی و عوامل مرتبط، در شکلگیری آن ضروری میباشد. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه سلامت معنوی با نگرش دانشجویان دختر در مورد حجاب انجام شد. مواد و روشها: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. نمونههای مورد پژوهش، شامل 160 دانشجوی دختر بودند که بهصورت روش نمونهگیری طبقهای وارد مطالعه شدند. دادهها توسط پرسشنامهای شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، سلامت معنوی و نگرش نسبت به حجاب جمعآوری SPSS گردید و از طریق خودگزارشدهی تکمیل شد. دادههای بهدست آمده در نرمافزار 16 و با کمک آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 58 درصد ( 94 نفر) از دانشجویان، دارای سلامت معنوی / یافتهها: یافتهها نشان داد که 8 38 درصد ( 61 نفر) در محدوده بالا قرار داشتند. میانگین نمره بعد سلامت / در حد متوسط و 1 50/6 ± 10/ 57 و 37 /41 ± 8/ مذهبی و بعد وجودی سلامت معنوی دانشجویان، بهترتیب: 55 بود. نتایج آزمون آماری، معنیداری بین سلامت معنوی و نگرش نسبت به حجاب و میزان .(P<0/ تحصیلات دانشجویان را نشان داد ( 05 استنتاج: با توجه به رابطه بین سلامت معنوی و نگرش به حجاب در بین دانشجویان، این نتایج اهمیت پرداختن به موضوع معنویت و مراقبت معنوی در بین دانشجویان را نشان میدهد و لازم است برای ارتقاء سطح معنویت در دانشجویان در آموزش دروس به امر معنویت هم پرداخته شود.
پژوهشگران بابک معینی (نفر دوم)