مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه بین شادکامی و ...
عنوان بررسی رابطه بین شادکامی و وضعیت سلامت روان در دانشآموزان دختر دبیرستانی: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شادکامی، سلامت روان، دانشآموزان دختر
چکیده پیشزمینه و هدف: توجه به نیازهای سلامت روانی نوجوانان مخصوصاً دختران، از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از مهمترین عواملی که منجر به ارتقای سلامت روان میشود، شادکامی است. هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین شادکامی و سلامت روان در دانشآموزان دختر دوره دوم دبیرستان شهر کرمانشاه در سال 1394 بود. 1394 از بین سه منطقه - مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که در آن 629 دانشآموز دختر مقطع متوسطه در سال تحصیلی 95 28 ) و شادکامی آکسفورد GHQ) شهر کرمانشاه به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامههای استاندارد سلامت عمومی و روشهای آماری آنالیز واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. SPSS 29 سؤالی) استفاده شد. جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار 22 ) 34 به دست آمد. نتایج نشان داد که بین وضعیت نامناسب سلامت / 39 و میانگین نمره سلامت روان 15 / یافتهها: میانگین نمره شادکامی در دانشآموزان 60 همچنین بین شادکامی و حیطههای آن با اضطراب، افسردگی، نشانههای جسمانی و . (r = -0/ روانی و شادکامی همبستگی منفی و معنیدار وجود داشت ( 678 و نیز بین شادکامی و وضعیت سلامت روان با وضعیت اقتصادی ارتباط معنیداری وجود داشت (p<0/ کارکرد اجتماعی رابطه معکوس و معنیدار وجود داشت ( 05 .(p≤0/001) بحث و نتیجهگیری: با توجه به اینکه شادکامی و حیطههای آن با سلامت روانی ارتباط دارند لذا برنامهریزی در جهت افزایش شادکامی در دانشآموزان را میتوان بهعنوان یکی از راهکارهای بهبود سلامت روان در این گروه مهم جامعه در نظر گرفت.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)