مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر آموزش بهداشت خواب ...
عنوان بررسی تأثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب در پرستاران بیمارستا نهای لرستان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پرستاری ،کیفیت خواب ،آموزش بهداشت
چکیده مقدمه: در برخی از مشاغل مانند شغل پرستاری به دلیل شرایط خاص شغلی کیفیت خواب پایین است و با توجه به اهمیتی که کیفیت خواب دارد این مطالعه به بررسی تأثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب پرستاران پرداخته است. رو شکار: این پژوهش یک مطالعه مداخل های و نیمه تجربی بود. جمعیت مورد مطالعه آن پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستا نهای منتخب لرستان بودند که از میان آنها به صورت تصادفی 50 نفر به عنوان گروه کنترل و 50 نفر بعنوان گروه مداخله انتخاب شد. پرسشنام ههای مربوطه شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و کیفیت خواب پیتزبورگ بود. مداخله آموزشی برای گروه مداخله صورت گرفت و مجددا بعد از 45 روز هردو گروه برای تکمیل پرسشنام هها مورد پیگیری قرار گرفتند. از نرم و آزمو نهای تی مستقل و مک نمار جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. یافت هها: نتایج این مطالعه حاکی از اختاف معن یدار بین میانگین نمره وضعیت خواب بعد از مداخله .)P > 0/ که نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بهبود یافته بود ) 05 )P > 0/ آموزشی بود ) 05 نتیج هگیری: نتایج مطالعه نشان داد آموزش مهار تهای بهبود کیفیت خواب م یتواند نقش بسزایی در ارتقاء کیفیت خواب پرسنل پرستاری داشته باشد و برگزاری دور ههای آموزشی در این زمینه برای پرسنل م یتواند مفید و مؤثر باشد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر دوم)