مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه عوامل مؤثر بر عدم ...
عنوان مقایسه عوامل مؤثر بر عدم گرایش به نگارش مقالات علمی از دیدگاه اعضای هیأت علمی علوم پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پژوهش، مقالات علمی، نگرش، هیأت علمی
چکیده مقدمه: فعالیت های انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص نشر مقالات علمی اگرچه قابل تقدیر است لیکن رضایت بخش نیست. هدف این مطالعه، تعیین و مقایسه عوامل مؤثر بر عدم گرایش به نگارش مقالات علمی از دیدگاه اعضای هیأت علمی علوم پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1385 بود. روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی و به صورت سرشماری انجام شد، جامعه آماری آن را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان (260 نفر) تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای از نوع بسته و دارای دو بخش مشخصات فردی و بخش نگرش بود. پرسشنامه ها بین کلیه اعضای هیأت علمی توزیع گردید که نهایتاً اطلاعات 228 پرسشنامه دریافت شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: از کل افراد مورد مطالعه، 102 نفر (8/44 درصد) در گروه علوم پایه و 126 نفر (2/55 درصد) در گروه علوم بالینی قرار داشتند. اولین فاکتور مؤثر بر عدم گرایش به نگارش مقالات علمی از دیدگاه گروه علوم پایه، نداشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی با میانگین نمره 96/095/3 و از دیدگاه اعضای علوم بالینی، مشغله زیاد در امور آموزشی، تدریس و یا درمان با میانگین نمره 17/188/3 بود. نتیجه گیری: واحدهای مورد پژوهش بر این باورند که مشغله زیاد در انجام امور دانشگاهی و مسلط نبودن به زبان انگلیسی از موانع اولیه و مهم در تمایل و گرایش آنان به نگارش مقــالات علمی است.
پژوهشگران حسین محجوب (نفر اول)، مسعود کورکی (نفر دوم)، نسرین شیخ (نفر سوم)