مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی روش Real-time PCR ...
عنوان ارزیابی روش Real-time PCR Multiplex به منظور شناسایی گونه های شایع باکتری بروسلا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بروسلا آبورتوس، بروسلا ملی تنسیس، multiplex، real-time PCR
چکیده سابقه و هدف: بیماری بروسلوز یک بیماری مشترک انسان و دام است. با توجه به ویژگی هایی مانند سخت رشد بودن، خطرات مرتبط با کشت و وجود واکنش های متقاطع با باکتری های دیگر در آزمون سرولوژیک، در مطالعه حاضر روش Real-time PCR Multiplex به منظور شناسایی گونه های شایع باکتری بروسلا (Brucella) ارزیابی شد. مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در دانشگاه علوم پزشکی همدان و در سال 1394 در دو مرحله بیوانفورماتیکی و آنالیتیکی صورت گرفت. در مطالعه حاضر، یک پرایمر همگانی برای شناسایی همه ی گونه های جنس بروسلا و دو پرایمر اختصاصی دیگر برای گونه های بروسلا ملی تنسیس (B. melitensis) و بروسلا آبورتوس (B. abortus) که بیشترین شیوع را دارند، طراحی شد. ژن های ITS، BMEII-0466 و BruAB2-0168 به عنوان ژن های هدف به ترتیب برای جنس بروسلا، بروسلا ملی تنسیس و بروسلا آبورتوس انتخاب گردیدند. اختصاصیت و حساسیت پرایمرها نیز در مرحله آنالیتیکی ارزیابی شدند. یافته ها: پرایمر همگانی، جنس بروسلا را در 83 جفت باز و دمای ذوب معادل 5/82 درجه سانتی گراد شناسایی می کند. به طور اختصاصی، پرایمرهای بروسلا ملی تنسیس و بروسلا آبورتوس به ترتیب در 121 و 285 جفت باز و دماهای ذوب معادل 84 و 87 درجه سانتی گراد، این باکتری ها را شناسایی می کنند. حساسیت به دست آمده برای پرایمر همگانی و بروسلا آبورتوس، fg 50 و برای بروسلا ملی تنسیس fg 100 بود. استنتاج: با توجه به نتایج به دست آمده توسط این مطالعه، پرایمرهای طراحی شده حساسیت و اختصاصیت قابل قبول و بالایی از خود نشان دادند که می توان برای ارزیابی آن ها در آزمایش های کلینیکی به همراه روش کشت استفاده کرد.
پژوهشگران محمدرضا عربستانی (نفر اول)، علی غلامی (نفر دوم)، محمد یوسف علیخانی (نفر سوم)، نسرین بهمنی (نفر چهارم)، سیدحمید هاشمی (نفر پنجم)