مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی ...
عنوان اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات در دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نظریه رفتار برنامه ریزی شده، دخانیات، دانشجویان
چکیده سابقه و هدف: مصرف دخانیات در بین جوانان در سال های اخیر در حال افزایش می­باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 126 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی لرستان به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی و اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنی ها بود. برنامه مداخله ای شامل 4 جلسه آموزشی بود که در مدت زمان 1 ماه برای شرکت کنندگان گروه آزمون به مرحله اجرا درآمد. دو گروه آزمون و کنترل سه ماه پس از مداخله مورد پیگیری قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS-18 و با بکارگیری آزمون کای اسکوئر، تی مستقل، تی زوجی و مک نمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: اختلاف­ های معنی داری برای میانگین نمرات نگرش، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری بین گروه های آزمون و کنترل بعد از اجرای برنامه مداخله ای مشاهده گردید (0/05P<). همچنین یافته­ های مطالعه حاضر نشان داد که اختلاف معنی­ داری در خصوص مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان گروه آزمون و کنترل بعد از اجرای مداخله آموزشی وجود دارد (0/05P<). نتیجه گیری: اجرای جلسات آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه­ ریزی شده موجب پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات در دانشجویان می­ گردد
پژوهشگران یداله فتحی (نفر اول)، بابک معینی (نفر دوم)، امیر علی بازوند ( بین الملل) (نفر سوم)، مجید براتی (نفر چهارم)