مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارتباط اعتیاد به اینترنت با ...
عنوان ارتباط اعتیاد به اینترنت با سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1394: یک گزارش کوتاه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اعتیاد به اینترنت، سلامت عمومی، دانشجویان پرستاری، شاهرود
چکیده زمینه و هدف: استفاده بیش ازحد و نادرست از اینترنت، خطر اعتیاد به آن را به دنبال دارد. با توجه به اینکه دانشجویان جهت انجام تکالیف، مطالعه و تحقیق، ساعات زیادی را به استفاده از اینترنت می گذرانند، لذا سلامت عمومی آنان در معرض خطر می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط اعتیاد به اینترنت با سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1394 صورت گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، 187 دانشجوی پرستاری مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مشارکت داشتند که به روش سرشماری اطلاعات آنها جمع آوری شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه سه پرسش نامه مشخصات دموگرافیک، اعتیاد به اینترنت (Internet addiction test; IAT) و سلامت عمومی Goldberg (General health questionnaire; GHQ) بود. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه 25/3±63/21 سال بود. 4/52 درصد دانشجویان دختر و 8/89 درصد مجرد بودند. همچنین، میانگین و انحراف معیار ساعات استفاده از شبکه های اجتماعی در روز 14/1±65/2 ساعت بود. بین سلامت عمومی و اعتیاد به اینترنت از نظر آماری ارتباط معناداری مشاهده شد (001/0p<)؛ به طوری که کاربران طبیعی اینترنت کمتر در معرض آسیب در حیطه های سلامت عمومی قرار داشتند. نتیجه گیری: سلامت عمومی بیش از یک سوم دانشجویان در معرض خطر و آسیب دیده بود و با توجه به ارتباط آن با اعتیاد به اینترنت، مداخلات پیشگیرانه ضروری به نظر می رسد.
پژوهشگران مرتضی شمسی زاده (نفر ششم به بعد)