مشخصات پژوهش

صفحه نخست /غربالگری افراد خانواده ...
عنوان غربالگری افراد خانواده بیماران مبتلا به بروسلوز در همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها خانواده، غربالگری، تب مالت
چکیده مقدمه: بروسلوز یک بیماری آندمیک در ایران و مشترک انسان و دام است. برخی گزار شها نشان م یدهد که افراد خانواده مبتلایان به بروسلوز ریسک فاکتورهای مشابه دارند ولی ناشناخته باقی م یمانند. هدف از این مطالعه غربالگری اعضای خانواده بیماران بروسلوز برای یافتن بیماران تشخیص داده نشده در همدان بود. روش کار: تعداد 230 عضو خانواده بیماران بروسلوز مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه سرم برای تست 2( تهیه شد. تمامی موارد تیتر ME( کومبس رایت، و 2- مرکاپتواتانول ،)STA( آگلوتیناسیون استاندارد 1( همراه با علائم بالینی قابل انطباق با بیماری بروسلوز، به عنوان / 1/80 و 40 ( ،2ME ≥ 40 ،STA ≥ 80 بیمار در نظر گرفته شدند. پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، سوابق بیماری، ریسک فاکتورها و آنالیز شد. SPSS- علائم بروسلوز برای هر بیمار تکمیل شد. داد هها با استفاده از نرم افزار 17 20 %( از اعضای خانواده بیماران دارای تست سرولوژی مثبت بروسا / یافت هها: چهل و هشت نفر ) 8 بودند و بیشتر آنها ) 31 نفر( بطور همزمان علایم بیماری را داشتند. شای عترین شکایت بیماران کمردرد 39 %( بودند. بین سرولوژی مثبت بروسا با سابقه قبلی / 41 %( و آرترالژی ) 6 / %41/7 (، خستگی ) 7 ( بیماری، تماس با دام، و علائم بالینی رابطه معنی داری وجود داشت. همه موارد سرولوژی مثبت که علامت دار بودند، درمان ضد بروسا دریافت کردند و بدون عارضه بهبود یافتند. نتیج هگیری: بر اساس این مطالعه، اعضای خانواده بیماران بروسلوز در معرض خطر بیماری هستند، و غربالگری اعضای خانواده راه مناسبی برای تشخیص زودتر و درمان مناسب بیماری است. اما صرفه اقتصادی غربالگری باید بررسی شود تا بتوان برای بکارگیری برنامه غربالگری در سطح ملی تصمیم گرفت.
پژوهشگران سیدحمید هاشمی (نفر اول)، فاطمه ترکمان اسدی (نفر دوم)، عباس مقیم بیگی(تسویه حساب) (نفر سوم)