مشخصات پژوهش

صفحه نخست /گزارش یک مورد آنژیولنفوئید ...
عنوان گزارش یک مورد آنژیولنفوئید هیپر پلازی با ائوزینو فیلی در ناحیه ساعد، دست و بستر ناخن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آنژیولنفوئید هیپر پلازی،ساعد، دست
چکیده مقدمـه: آنژیـو لنفوئیـد هیپـر پـازی بـا ائوزینـو فیلـی و یـا همانژیـوم اپـی تلیوئیـد یـک وضعیـت ناشـایع ناشـی از تکثیـر خـوش خیـم عـروق درمـال و یـا سـاب درمـال اسـت. ضایعـات آن بـه صـورت پاپـول پـاک و یـا ندولهـای منفـرد یـا متعـدد قرمـز رنـگ میباشـد کـه بیشـتر ناحیـه سـروگردن را درگیرمیکنـد. ایـن بیمــاری اغلــب در زنــان و در ســنین جوانــی تــا میانســالی دیــده میشــود. علــت ایــن بیمــاری شــناخته شـده نیسـت و بـه درمانهـای توصیـه شـده از جملـه جراحـی مقـاوم اسـت. تمایـل بـه عـود در ضایعـات درمــان شــده نیــز بــالا میباشــد. معرفــی بیمــار: ایــن گــزارش بــه معرفــی یــک زن 39ســاله میپــردازد کــه بــا پاپــول و نــدول هــای متعـدد خونریـزی دهنـده در ناحیـه سـاعد و دسـت و بسـتر ناخنهـای سـمت چـپ مراجعـه نمـوده اسـت. نتیجــه گیــری: موقعیــت و همچنیــن تعــداد و گســتردگی ضایعــات در ایــن بیمــار بســیار قابــل توجــه بـوده و ضایعـات پوسـتی در بررسـی هیسـتو پاتولـوژی مطابـق بـا تشـخیص آنژیـو لنفوئیـد هیپـر پـازی بـا ائوزینـو فیلـی بـود.
پژوهشگران محمدرضا سبحان (نفر اول)، علی اصغر رضانژاد (نفر دوم)، حمیدرضا قاسمی بصیر (نفر سوم)، محمود فرشچیان (نفر چهارم)