مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر آموزش همتا بر کیفیت ...
عنوان تاثیر آموزش همتا بر کیفیت زندگی دیابتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش همتا، کیفیت زندگی، دیابت نوع دو
چکیده مقدمه­: توجه به ابعاد بیماران دیابتی، به ویژه کیفیت زندگی آنها مهم بوده و می تواند در روند درمان این بیماران بسیار مهم باشد. آموزش به این بیماران ضروری بوده و آموزش همتا در تسهیل نمودن و پیشرفت بهداشت و ایجاد محیطی برای یادگیری تاثیر بسیار دارد. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش همتا بر کیفیت زندگی دیابتی بیماران دیابتی انجام شد. روش کار: در این کارآزمایی بالینی، 70بیمار دیابتی نوع2که دارای ویژگی های شرکت در پژوهش بودند، در بیمارستان فیروزگر با نمونه گیری آسان وارد مطالعه شده­ وسپس تخصیص بیماران به دو گروه به روش تخصیص تصادفی بلوکی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، بیماری و پرسشنامه ی کیفیت زندگی بیماران دیابتی بود. بیماران گروه مداخله توسط همتایانی که آموزش دیده بودند، طی دو جلسه تحت آموزش قرار گرفته، اما بیماران گروه کنترل فقط آموزش روتین بخش را دریافت نمودند.کیفیت زندگی دیابتی بیماران­ قبل ­از آموزش ­و2ماه بعد ازآموزش سنجیده شد. اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS(19) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین کیفیت زندگی دیابتی درهر دو گروه قبل از آموزش همتا اختلاف آماری معناداری نداشتند (3/.=p). اما میانگین کیفیت زندگی دیابتی بیماران گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل در دو ماه بعد از آموزش تفاوت معنی داری داشت (001/0p<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد، آموزش همتا برای بیماران دیابتی روشی موثر در جهت افزایش کیفیت زندگی دیابتی این بیماران می باشد. لذا توصیه می شود جهت آموزش بیماران، از این رویکرد آموزشی استفاده شود.
پژوهشگران مرتضی شمسی زاده (نفر دوم)