مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ...
عنوان بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهار با استفاده از تئوری حمایت اجتماعی درافزایش رضایتمندی زناشویی زوجین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مهارتهای ارتباطی رضایت زناشویی حمایت اجتماعی
چکیده سابقه و هدف: ارتباط زناشویی به عنوان عمیقترین نوع ارتباط همواره مورد توجه انسان بوده است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش رضایتمندی زناشویی زوجین در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهار بر مبنای تئوری حمایت اجتماعی انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه تجربی در بین 100 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهار در استان همدان در سال 1395 انجام گردید. جهت نمونه گیری، ابتدا از 3 مرکز بهداشتی درمانی شهر بهار 100 نفر به طور تصادفی انتخاب و در ادامه شرکت کنندگان به تصادف به دو گروه آزمون و کنترل )هر گروه 50 نفر( تقسیم شدند. ابزار جمعآوری پرسشنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه مهارتهای ارتباطی ،Enrich اطلاعات شامل سه پرسشنامه رضایتمندی زناشویی بود که به روش خودگزارش دهی توسط زوجین تکمیل گردید. 3 جلسه آموزشی و 2 جلسه مشاوره در طی زمان Burton 2 هفته تنها برای گروه آزمون برگزار و به فاصله یک ماه پرسشنامه های پس آزمون تکمیل گردید. دادهها با استفاده از تحلیل گردید. SPSS آزمونهای آماری تیمستقل، تیزوجی، آزمون دقیق فیشر و آنالیز کوواریانس در نسخه 16 نرم افزار یافته ها: میانگین نمرات مهارتهای ارتباطی، رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی گروه آزمون نسبت به گروه کنترل در .)P > 0/ مرحله پس از آزمون به طور معناداری افزایش یافته بود ) 05 نتیجه گیری: آموزش مهارتهای ارتباطی میتواند تأثیر بسزایی در ارتقاء رضایتمندی زناشویی داشته باشد. یکی از مهمترین علتهای آن، حمایتهای اجتماعی توسط خانواده میباشد، لذا میتوان از آن به عنوان یک رویکرد مداخله ای مؤثر استفاده نمود.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)، اکرم کریمی شاهنجرینی (نفر دوم)، علیرضا سلطانیان (نفر سوم)