مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر حجامت بر سطح سرمی ...
عنوان بررسی تاثیر حجامت بر سطح سرمی اینترفرون گاما در رتهای آزمایشگاهی مبتلا به بیماری بروسلوز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بروسلوزیس، گروه کنترل، مرکاپتواتانول، اینترفرون گاما، رت.
چکیده زمینه و هدف: بروسلوز یک بیماری باکتریال مشترک بین انسان و دام میباشد. در بیماری بروسلوز، ایمنـی هومـورال و سلولی نقش اساسی دارند. با توجه به اینکه حجامت بر عملکرد سیستم ایمنـی میزبـان مـوثر اسـت و توانـایی نهفتـه در تنظیم واکنشهای التهـابی را دارد و بـهعنوان یکـی از روشهـای درمـانی مـورد توجـه در طـب سـنتی جهـت درمـان بیماریهای التهابی بهشمار میآید، از اینرو هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر حجامت بر سطح سـرمی اینترفـرون گاما (IFN-γ) در رتهای آزمایشگاهی مبتلا به بیماری بروسلوز بود. روش بررسی: این پژوهش تجربی از فروردین 1394 تا شهریور 1394 در آزمایشـگاه میکروبشناسـی و حیـوانخانـه دانشگاه علوم پزشکی همدان به روش تجربی بر روی 48 سر رت در شش گـروه انجـام گرفـت. ابتـدا رتهـا بـهروش 5×10 از سویه بروسـلا ملیتنسـیس (Brucella melitensis) آلـوده شـدند. پـس از 5 تزریق داخل صفاقی با مقدار cfu/ml گذشت یک هفته جهت اطمینان از صحت ابتلا رتهای آلوده شده با بروسلا از تستهای سـرولوژی (رایـت، کـومبس رایت و 2-مرکاپتواتانول) (Wright, Coombs Wright, 2-Mercaptoethanol) جهت اثبات بیماری اسـتفاده شـد. سـپس رتها از ناحیه ساکرال حجامت شدند و پس از گذشت دو هفته سطح سرمی اینترفـرون گامـا بـا روش الیـزا و مطالعـه بافتها با روش رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافتهها: یافتههای این مطالعه نشان داد که حجامت باعث افزایش چشمگیری در میزان میانگین سطح سرمی اینترفرون گاما میگردد. در بررسی هیستوپاتولوژی بافت کبد رتها در گروههای مبتلا شده به بروسلوز و حجامت شده، نشان از تأثیر حجامت بر بهبود ضایعات بافتی بود. نتیجهگیری: این مطالعه نشان داد که انجام حجامت میتواند باعث افزایش سطح سرمی اینترفرون گاما و در نتیجه کمک به پاکسازی بیماری و بهبود آسیبهای حاصل بیماری بروسلوز گردد.
پژوهشگران فریبا کرامت (نفر ششم به بعد)