مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی ...
عنوان بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مبنای تئوری حمایت اجتماعی در کاهش استرس درک شده و ارتقاء مهارتهای ارتباطی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استرس درک شده؛ حمایت اجتماعی؛ مهارتهای ارتباطی؛ هوش هیجانی
چکیده سابقه و هدف:امروزه 80 درصد موفقیت افراد مربوط به مهارت هایی است که به نوعی با هوش هیجانی در ارتباط می باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مبنای تئوری حمایت اجتماعی در کاهش استرس درک شده و ارتقاء مهارت های ارتباطی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر همدان انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 100 دانش آموز به صورت تصادفی در دو گروه مساوی مداخله و کنترل قرار گرفتند. مداخله شامل 5 جلسه ی آموزشی جهت دانش آموزان و دو جلسه جهت والدین و مربیان، کتابچه،CD آموزشی، پمفلت، وبلاگ و یادآور پیامکی بود. سنجش ها شامل سازه های تئوری اجتماعی، هوش هیجانی، مهارت های ارتباطی و استرس درک شده بود . داده ها با نرم افزار SPSS16 و با آزمون کای–دو، آزمون تی زوجی، تی مستقل و آنالیز طرح اندازه های تکراری تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج این مطالعه اختلاف معنی داری بین نمرات دانش آموزان در سازه های تئوری حمایت اجتماعی، هوش هیجانی، مهارت های ارتباطی و استرس درک شده در دو گروه مداخله و کنترل، یک ماه و دو ماه بعد از مداخله آموزشی را نشان داد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد آموزش هوش هیجانی بر مبنای حمایت اجتماعی در کاهش استرس و بهبود مهارتهای ارتباطی دانشآموزان مؤثر بوده است؛ بنابراین استفاده از این چارچوب نظری برای طراحی و ارزیابی مداخلات آموزشی پیشنهاد میگردد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر دوم)