مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر مداخله آموزشی تغذیه بر ...
عنوان تاثیر مداخله آموزشی تغذیه بر اساس مدل بزنف بر ارتقاء رفتارهای تغذیه ای سالم در سالمندان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سالمند، رفتار، تغذیه، مدل بزنف
چکیده مقدمه تغذیه نامطلوب زمینهساز بروز بسیاری از بیماریها در سالمندان میباشد و هزینههای هنگفتی را بر دولتها تحمیل میکند. آموزش تغذیه مناسب نقش مهمی در ارتقاء سلامت سالمندان دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بر ارتقاء رفتارهای تغذیهای سالم در سالمندان شهر سنندج با کاربرد مدل بزنف انجام شد. مواد و روشها این مطالعه از نوع مداخلهای نیمهتجربی و بر روی 111 سالمند تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج انجام شد. ابزار جمعآوری اطلاعات یک پرسشنامه محقق ساخته شامل اطلاعات دموگرافیک و سازههای مدل بزنف بود. پس از تخصیص تصادفی افراد به دو گروه مداخله و کنترل، پرسشنامه بین دو گروه توزیع و اطلاعات اولیه دریافت گردید. سپس مداخله آموزشی برای گروه مداخله اجرا شد . 6 هفته پس از اجرای برنامه آموزشی، پرسشنامهها توسط دو گروه مداخله و کنترل تکمیل گردید. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS v.22 >1/ تحلیل و نتایج در سطح 15 P معنیدار تلقی شدند. یافتهها بر اساس یافتههای حاصل از مطالعه حاضر، پس از مداخله آموزشی میانگین نمرات آگاهی، باور نسبت به ارزیابی رفتار، نگرش نسبت به رفتار و نرمهای انتزاعی، در گروه مداخله نسبت >1/ به گروه کنترل بطور معنیدار افزایش یافت ) 15 P (، ولی در میانگین نمره اعتقادات نرمی، عوامل قادرکننده و قصد رفتاری این دو گروه، تفاوت معنیداری وجود نداشت <1/15( P .) نتیجهگیری نتایج حاکی از آن بود که آموزش تغذیه بر مبنای مدل بزنف، میتواند در بهبود عملکرد تغذیهای سالم در سالمندان موثر واقع شود.
پژوهشگران بابک معینی (نفر سوم)