مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنجش میزان بیان ژنهای mecA و ...
عنوان سنجش میزان بیان ژنهای mecA و blaZ در سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط الگوی بیان ژنی آنها
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بیان ژن، بتالاکتام، مقاومت دارویی، مقاومت به متی سیلین، استافیلوکوک اورئوس
چکیده مقدمه: مقاومت به بتالاکتامها، از مهمترین ویژگیهای استافیلوکوک اورئوس به شمار می رود. این احتمال وجود دارد که میزان مقاومت در سویه های مقاوم و بیان ژنهای عامل مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتامی، در استافیلوکوک متفاوت باشد. لذا هدف از این مطالعه تعیین میزان بیان ژنهای mecA و blaZ در سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط الگوی بیان ژنی بود. روش ها: در این مطالعه تجربی-تحلیلی، 120 ایزوله بالینی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین با تستهای فنوتیپی از نمونه های بالینی مختلف، جداسازی شد. جهت بررسی کیفی ژن های mecA و blaZ در ایزوله های مقاوم، از روش PCR استفاده گردید. همچنین جهت سنجش کمی ژنها، از روش Real-Time PCR مبتنی بر سایبرگرین1 استفاده شد. به منظور آنالیز نتایج بدست آمده از نرم افزار REST 2008 V3 و SPSS V16 استفاده شد. یافته ها: دراین مطالعه، از مجموع120 ایزوله استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین 105 ایزوله(5/87 %) دارای ژن blaZ بودند. در این بین متنوع ترین تغییرات بیان ژنی مربوط به نمونه های خون و ادرار بود. بطوریکه افزایش بیان در نمونه های خون و زخم و ادرار به میزان چشم گیری بیشتر از سایر نمونه های بالینی دیگر بود.همچنین، بین میزان بیان ژن mecA و blaZ در ایزوله های بالینی استافیلوکوک اورئوس و نمونه های بالینی مختلف ارتباط معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل ازاین پژوهش موید عدم استفاده از دوزهای مشابه آنتی بیوتیک در درمان عفونتهای استافیلوکوکی در بخش های مختلف است.
پژوهشگران حامد طهماسبی (نفر اول)، بهروز زینی (نفر دوم)، ساناز ده باشی (نفر سوم)، حمید معتمدی (نفر چهارم)، مهسا وفایی مهر (نفر پنجم)، فریبا کرامت (نفر ششم به بعد)، محمدرضا عربستانی (نفر ششم به بعد)