مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نقش تیپ شخصیتی در اثرات ...
عنوان بررسی نقش تیپ شخصیتی در اثرات ناشی از صدای با فرکانس پایین بر عملکردهای شناختی دانشجویان.
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها برونگرایی، تراز صوت، صدای کم فرکانس، عملکرد شناختی
چکیده زمینه و هدف: مواجهه با صدا اثرات زیانباری را بر سلامت جسمی، روانی و عملکرد فرد دارد. صدای فرکانس کم از مهمترین منابع مولد صدا در محیط است، برخی از تفاوتهای فردی مانند برونگرایی، روان رنجور خوئی و حساسیت به صدا فاکتورهای موثر در تاثیر صدا بر عملکردهای شناختی هستند. هدف این تحقیق بررسی اثر تیپ شخصیتی (درونگرایی/ برونگرایی) بر عملکرد شناختی در مواجهه یا صدای فرکانس کم می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مداخله ای می باشد. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند که از میان آنها تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری هدفمند (60 نفر برونگرا و 60 نفر درونگرا) انتخاب و به مطالعه وارد شدند. در حین مواجهه با استفاده از آزمون عملکرد پیوسته دیداری شنیداری عملکردهای شناختی افراد مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که صدای فرکانس کم مولفه های عملکرد شناختی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار میدهد و با افزایش تراز فشار صوت از 50 به 70 دسی بل عملکردهای شناختی کاهش می یابند (0/05 >p). بررسی اثر تیپ شخصیتی (درونگرایی/ برونگرایی) و جنسیت افراد نشان داد که در درونگراها و زنان عملکردهای شناختی بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند و تفاوت دو گروه از این لحاظ معنی دار بود(0/05 >p). نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش تراز صوت از 50 به 70 دسی بل عملکردهای شناختی کاهش پیدا می کنند و این تاثیر منفی در افراد درونگرا و زنان بیشتر است.
پژوهشگران محمد بابامیری (نفر اول)، مجید معتمدزاده(بازنشسته) (نفر دوم)، رستم گلمحمدی (نفر سوم)، جلیل درخشان (نفر چهارم)، مریم فرهادیان (آمار) (نفر پنجم)