مشخصات پژوهش

صفحه نخست /همبستگی فرهنگ سازمانی و تمایل ...
عنوان همبستگی فرهنگ سازمانی و تمایل به ترک خدمت پرستاران در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فرهنگ سازمانی، تمایل به ترک خدمت، پرستاران
چکیده مقدمه: عوامل بسیاری بر تمایل به ترک خدمت پرستاران میتواند تأثیرگذار باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی و تمایل به ترک خدمت پرستاران در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد. روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-همبستگی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقهای نسبتی بر روی 713پرستار انجام گرفت. ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه فرهنگ سازمانی "Denison " و همکارانCammann ( و "پرسشنامه تمایل به ترک خدمتDenison Organizational Culture Questionnaire) ( )Cammann et al Turnover Intention Questionnaireبود که روایی و پایایی آنها با روش روایی محتوا و آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. از نرم افزار Stata SE 11برای تحلیل دادهها استفاده شد. یافتهها: از بین مؤلفههای فرهنگ سازمانی، مشارکت در پرسشنامه اصلی ذکر شده است که بنظر بهترین ترجمه مشارکت میباشد با میانگین و انحراف معیار 7/71 ± 7/55از سطح مطلوبی برخوردار بود ولی سایر مؤلفهها در سطح نامطلوبی قرار داشتند. میانگین و انحراف معیار تمایل به ترک خدمت پرستاران، 1/31 ± 7/11بود که بیانگر سطح پایین و نزدیک به متوسط تمایل به ترک خدمت پرستاران بود. فرهنگ سازمانی همبستگی معکوس و معناداری با تمایل به ترک خدمت پرستاران داشت (.)01/0 = P ،r = -7/712 مؤلفههای رسالت و مشارکت، 17درصد از پراکندگی تمایل به ترک خدمت پرستاران را تبیین کردند. نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی بر تمایل به ترک خدمت پرستاران در مراکز آموزشی و درمانی همدان، تأثیرگذار میباشد. ارتقاء و بهبود فرهنگ سازمانی با کاهش تمایل به ترک خدمت پرستاران موجب ارتقاء کیفیت خدمات و رسیدن به اهداف سازمانی میگردد. لذا پیشنهاد میشود مدیران در راستای ارتقای فرهنگ سازمانی مراکز آموزشی و درمانی اقدامات لازم را اتخاذ نمایند
پژوهشگران امیر صادقی (نفر اول)، جواد محسنی فرد (نفر دوم)، جلال پورالعجل (نفر سوم)