مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میزان بیان ژن ADAMTS- 4 ...
عنوان بررسی میزان بیان ژن ADAMTS- 4 و ADAMTS- 1در سلول های کومولوس و ارتباط آن با کیفیت تخمک در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
نوع پژوهش پایان نامه خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها ADAMTS- 4 ،ADAMTS- 1، سندرم تخمدان پلی کیستیک ، سلولهای کومولوس
چکیده عنوان مطالعه: بررسی میزان بیان ژن ADAMTS- 4 وADAMTS- 1در سلول های کومولوس و ارتباط آن با کیفیت تخمک در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقدمه: سلولهای کومولوس یک زیر گروه از سلولهای گرانولوزا هستند که اووسیت را در فولیکول آنترال احاطه نموده اند و نقش مهمی را در بلوغ اووسیت برعهده دارند. عملکرد سلولهای کومولوس منعکس کننده عملکرد اووسیت می باشد.با توجه به اینکه استفاده از سلول های کومولوس روشی غیر تهاجمی بوده و مشکلات اخلاقی ندارد،لذا در مطالعات مختلف جهت ارزیابی کیفیت تخمک مورد استفاده قرار گرفته است. ADAMTS ، گروهی از پروتئازها هستند که اعضای مختلف آن ،نقش کلیدی در رشد اندامهای تناسلی و طول دوره باروری دارند، این در حالیست که بیشتر مطالعات در زمینه ADAMTS-1 صورت گرفته است ، لذا در این مطالعه بیان ژنهای ADAMTS-1,-4 در سلولهای کومولوس و ارتباط آن ها با کیفیت تخمک در افراد مبتلا به تخمدان پلی کیستیک بررسی شد .ورت گرفتهت ، لذا در این مطالعه بیان ژنهای ADAMTS-1,-4 در سلولهای کومولوس و ارتب مواد و روش ها: این رمطالعه برروی نمونه سلول های کومولوس از 37 بیمار PCOSو 37 زن سالم با عملکرد نرمال تخمدان انجام شد. سلول های کومولوس تخمک های هر بیمار جدا گردیده و پس از جداسازی بر اساس میزان بلوغ تخمکها در دو گروه MII و GV قرار داده شد. سپس با تکنیک RT-PCR و q real time PCR میزان بیان ژنهای ADAMTS-1 و ADAMTS-4 مورد اندازه گیری قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصله نشان داد که میزان بیان ژن ADAMTS-1 در سلول های کومولوس در گروه PCOS به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود(02/0 (P= .همچنین میزان بیان ژن ADAMTS-4در سلول های کومولوس در گروه PCOSبه طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود)01/0(P= در بررسی ارتباط بین بیان ژن های مورد نظر با کیفیت تخمک ارتباط معنی داری مشاهده شد. اایی تنسی بودند. ایع ترین علامت تنفسی حملات تنگی نفس به دنب008/0P =) نتیجه گیری:این مطالعه نشان داد که میزان بیان ADAMTS-1,4در گروه PCOS ،بسیار پایین تر از میزان بیان ADAMTS-1,4در گروه کنترل است و ADAMTS-1 می تواند بعنوان مارکری اختصاصی در سلولهای کومولوس جدا شده از اووسیت در تعیین میزان رسیدگی تخمک مورد استفاده قرار گیرد.تغییر دربیان ژنهای مورد نظر می تواند علت تغییر رشد و نمو فولیکولها در بیماران مبتلا به PCOS باشد.
پژوهشگران سپیده گوهری تابان (دانشجو)، ایرج امیری (استاد راهنمای اول)، مسعود سعیدی جم (استاد مشاور علمی)، طیبه آرتیمانی (استاد راهنمای دوم)، الهام خانلرزاده (استاد مشاور آماری)