مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین کننده های اجتماعی خشونت ...
عنوان تعیین کننده های اجتماعی خشونت علیه زنان باردار توسط همسر در شهرستان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها خشونت ، بارداری ، تعیین کننده های اجتماعی سلامت
چکیده خشونت علیه زنان باردار در همه کشورها اتفاق می افتد، اما شیوع آن در سراسر جهان بسیار متفاوت و با پیامدهای فراوان و غیرقابل قبولی از اختلالات روانی تا آسیبها و مرگ مادر و نوزاد همراه است. هدف این مطالعه تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با خشونت علیه زنان باردار توسط همسرانشان در همدان بود. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی با حضور 1039 زن باردار ساکن مناطق شهری و روستایی در همدان (1394) انجام شد. اطلاعات مورد بررسی شامل ویژگی های جمعیتی- اجتماعی در قالب تعیین کننده های اجتماعی بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد خشونت(IPAQ) برای سنجش خشونت جسمی، روانی و جنسی بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که 88 درصد زنان باردار تجربه خشونت در یک سال گذشته را داشته اند. بیشترین شکل آن، خشونت روانی (9/87 درصد)، سپس خشونت عاطفی (9/18 درصد)، و در نهایت خشونت جنسی (4/6 درصد)، بود. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که دفعات ازدواج مادر، تعداد فرزندان، سیگاری بودن و بیماری روانی همسر، آگاهی مرد از بارداری زن و شاغل بودن مادر ارتباط معنی داری با انواع خشونت در مادران باردار داشتند (005/0< p). نتیجه گیری: خشونت توسط همسر اغلب پنهان و یک مشکل سلامتی چند وجهی؛ متاثر از عوامل متعدد بیولوژیکی، روان شناختی، اجتماعی است. توجه به تعیین کننده های خشونت می تواند سلامت مادران و جامعه را بهبود بخشد. همکاری متقابل بین بخش ها و تاکید بر تعیین کننده های اجتماعی سلامت نقش مهمی در کاهش خشونت دارد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)، خدیجه عزتی رستگار (نفر دوم)، یداله حمیدی (نفر سوم)