مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین کارایی حذف فلوراید با ...
عنوان تعیین کارایی حذف فلوراید با استفاده از آلومینای فعال، آلومینای فعال پوشش داده شده با اکسید آهن و آلومینای فعال پوشش داده شده با اکسید منگنزاکسید منگنز
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی دانشجویی
کلیدواژه‌ها فلوراید، آلومینای فعال پوشش داده شده با اکسید آهن، آلومینای فعال پوشش داده شده با اکسید منگنز
چکیده از آنجا که کاربرد بسترهای آلومینای فعال بعنوان بعنوان روش رایج برای حذف فلوراید از آب استفاده می-شوند. و معیارهای طراحی برای این ستون ها در کتب مرجع وجود دارد، چنانچه اصلاح آلومینای فعال بتواند سبب افزایش کارایی (و در نتیجه زمان ماند محلول در بستر) گردد، عملاً هزینه ها کاهش پیدا خواهد کرد. از این جهت لازم است که مطالعاتی در راستای اصلاح و یا پوشش دهی آلومینای فعال صورت بگیرد.
پژوهشگران سمیه کیهانی رستمی (همکار)، خدیجه محرابی عزت (همکار)، مریم فروغی (مجری)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)