مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی روایی و پایایی ویرایش ...
عنوان بررسی روایی و پایایی ویرایش فارسی پرسشنامه استفاده آسیب زا از اینترنت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اینترنت، شبکههای اجتماعی، پرسشنامه، اعتبارسنجی، روایی، پایایی
چکیده مقدمه و اهداف: این مطالعه با هدف بررسی روایی و پایایی ویرایشفارسی پرسشنامه استاندارد ”استفاده آس یبزا از اینترنت “ طراح ی گردیده تا در مطالعات اپیدمیولوژیکمورداستفاده قرار گیرد روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1395 در سه دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام شد. پرسشنامه دارای 5 حیطه است که عبارت اند از: ترجیح تعامل اجتماعی آنلاین، تنظیم خلق وخو، اشتغال ذهنی، استفاده جبری از اینترنت، و پیامدهای منفی. هر حیطه دارای 3 سؤال و پرسشنامه مجموعاً دارای 15 سؤال است. سؤالات به صورت 7 گزینهای طراحی و از 1 تا 7 نمره دهی شدند. بنابراین کمترین و بیشتر ین 61 اختلال متوسط، و - 38 اختلال خفی ف، 83 - 15 طبیعی، 60 - نمره قابل اکتساب برای مجموع سؤالات بین 15 و 105 بود. نمره 37 84-105 اختلال شدید در نظر گرفته شد یافته ها: بر اساس پرسشنامه، نمره 307 نفر ( 13 سؤال 80 %، ی ک ،% 4 %) دارای اختلال شدید بودند. بر اساس نسبت اعتبار محتوا، روایی 10 سؤال 100 / اختلال متوسط و 43 نفر ( 4 85 % بود. بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، پایایی حیطه ترج یح تعامل اجتماع ی / سؤال 40 %، یک سؤال صفر، و روایی کلی پرسشنامه 390 %، حیطه پیامدها ی / 89 %، حیطه استفاده جبری از اینترنت 8 / 91 %، حیطه اشتغال ذهنی 8 / 87 %، حیطه تنظیم خلق وخو 1 / آنلاین 692 % بود. / 86 %، و پایایی کلی پرسشنامه 5 / منفی 2 بود. نتیجه گیری: پرسشنامه از روایی قابل قبول و پایایی بالایی برخوردار است و میتواند به عنوان ابزار استاندارد در مطالعات اپی دمیولوژیک برای بررسی آسیب ناشی از اینترنت و شبکههای اجتماعی در تحقیقات آتی استفاده شود
پژوهشگران جمال احمدپور (نفر اول)، سیده زهرا اصغری (نفر دوم)، علیرضا سلطانیان (نفر سوم)، یونس محمدی (نفر چهارم)، جلال پورالعجل (نفر پنجم)