مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه اثربخشی داروی سیتی ...
عنوان مقایسه اثربخشی داروی سیتی کولین به دارونما در درمان بیماران سکته مغزی حاد: مطالعه کارآزمایی بالینی سه سو کور
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سیتی‏کولین، سکته مغزی
چکیده مقدمه و هدف : بعضی از مطالعات نشان داده‏اند که مصرف سیتی‏کولین در بیماران استروک نتایج سودمندی داشته است با این حال در این ارتباط هنوز اختلاف نظر وجود دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی سیتی‏کولین در بیماران سکته مغزی حاد می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی 160 بیمار با تشخیص استروک هموراژیک و ایسکمیک حاد به طور تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد اختصاص یافتند. در گروه مداخله علاوه بر درمان استاندارد 1 گرم سیتی‏کولین تزریقی روزانه بمدت 10 روز دریافتکردند. شدت بیماری در زمان شروع با روش (NIHSS) National Institutes of Health Stroke Scale و پیامد بیماری با روش Modified Rankin Scale(mRS) و Barthel Index(BI) در روزهای اول،10 و 90 ارزیابی شد. نتایج با استفاده از نرم افزار stata تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: هردو گروه از نظر جنسیت، میانگین سنی، افزایش فشارخون، ابتلا به دیابت، مصرف سیگار، هایپرلیپیدیمی و میزان مرگ ومیر پس از سکته اختلاف معنی داری نداشتند (05/0P>). صرفنظر از نوع استروک شدت بیماری با گذشت زمان در هر دو گروه کاهش پیدا کرد اما در پایان مطالعه در روز 90 گروه مداخله شدت بیماری کمتری داشتند (05/=( P .در بیماران استروک ایسکمیک در روز نودم شدت بیماری با اختلاف معنی داری در گروه مداخله کمتر بود(05/0> P). نتیجه‏گیری: مصرف سیتی‏کولین علیرغم اینکه در کوتاه مدت اثرات قابل توجهی درسیر بیماران نداشته است ولی در دراز مدت اثرات سودمندی در بهبود بیماران و افزایش کارآیی آنان خصوصا در بیماران استروک ایسکمیک داشته است.
پژوهشگران شهیر مظاهری شورایی (نفر اول)، جلال پورالعجل (نفر سوم)، محمد فریادرس (نفر چهارم)