مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی ذهنی و عینی بار کار ...
عنوان ارزیابی ذهنی و عینی بار کار فکری اپراتورها در یک مرکز کنترل ترافیک شهری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بار کار، ضربان قلب، شاخص بار کار ناسا، اتاق کنترل ترافیک
چکیده زمینه و هدف: فنآوری مدرن در بسیاری از محیطهای کار نیازهای شناختی بیشتری را نسبت به نیازهای جسمانی به اپراتورها تحمیل میکند. افزایش نیازهـای شناختی در شرایط واقعی محیط کار میتواند بر سلامت روانی و عملکرد اپراتورها تاثیر سوء بگذارد. این مطالعه با هدف ارزیـابی ذهنـی و عینـی بـار کـار فکـری اپراتورهای اتاق کنترل ترافیک شهری انجام گردید. روش بررسی: در این مطالعه 16 نفر از اپراتورهای اتاق کنترل به صورت داوطلبانه انتخاب گردیدند. در روز آزمایش در شرایط استراحت برای هر اپراتور قبـل و بعد از انجام کار و به مدت 5 دقیقه شاخصهای فیزیولوژیک اندازهگیری شد. با توجه به حجم ترافیک شهری (در شرایط کار فکری کم و کار فکری زیاد) به مدت 5 دقیقه برای هرشرایط اندازهگیری شاخصها انجام شد و هر اپراتور در پایان هر مرحله پرسشنامه شاخص بار کار ناسا را تکمیل میکرد. دادهها با آزمونهای تی زوجی و آنالیز واریانس اندازه گیری های تکراری با نرمافزار SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد. یافتهها: نتایج آزمون تی-زوجی نشان داد به جز بعد نیاز جسمانی، تفاوت معنی داری بین پاسخهای ذهنی اپراتورها در سایر ابعاد شاخص بار کار ناسـا در شـرایط کار فکری کم نسبت به کار فکری زیاد وجود داشت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تفاوت معنیداری بـین میـانگین ضـربان قلـب، شـاخصهـای SDNN و RMSSD ،شاخص نسبت فرکانس پایین به فرکانس بالا با افزایش سختی کار فکری نسبت به شرایط استراحت قبل و بعد در اپراتورها وجود داشت. نتیجهگیری: نتایج نشان داد که با افزایش حجم ترافیک فشار ذهنی زیادی به اپراتورها تحمیل میشود که کار در چنین شـرایطی احتمـالا مـیتوانـد منجـر بـه مشکلات روانی و کاهش عملکرد اپراتورها در آینده گردد. از این رو در اتاق کنترل ترافیک سازماندهی و مدیریت منابع انسانی براساس بار کـار فکـری در شـرایط مختلف کاری توصیه میشود.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر سوم)