مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر پنج هفته تمرین مقاومتی ...
عنوان تأثیر پنج هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل رشد عروقی مردان غیرفعال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رگزایی، هورمون رشد، تمرین مقاومتی، فاکتور اندوتلیال رشد عروقی
چکیده دف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF ،(فاکتور رشد فیبروبلاست پایه (bFGF (و سطوح پلاسمایی هورمون رشد (GH (و کورتیزول در مردان سالم غیرفعال میباشد. بدینمنظور، از میان دانشجویان دانشگاه تهران، 20 دانشجوی غیرفعال بهصورت تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی دایرهای (10=n) (با میانگین سنی 1/24سال، قد 7/172 سانتیمتر، وزن 20/67 کیلوگرم، شاخص تودة بدنی 93/18 کیلوگرم بر مترمربع و درصد چربی 6/17 (و کنترل (10=n) (با میانگین سنی 6/23 سال، قد 3/173 سانتیمتر، وزن 2/66 کیلوگرم، شاخص تودة بدنی 66/20 کیلوگرم بر مترمربع و درصد چربی 59/20 (تقسیم شدند. پس از نمونهگیری اولیه (تعیین میزان پایۀ سرمی)، گروه تمرین مقاومتی دایرهای بهمدت پنج هفته به فعالیت پرداختند. بهمنظور حذف پاسخ آخرین جلسۀ تمرینی، نمونهگیری خونی 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین بهعمل آمد. کلیۀ تجزیه و تحلیل دادهها در سطح معناداری 05.0≤P و با استفاده از نرمافزار اس. پی. اس. اس 18 انجام شد. نتایج آزمون تی مستقل نشان میدهد که بهدنبال تمرینات مقاومتی، مقادیر VEGF) 033.0=P (و هورمون رشد (001.0=P (به نسبت گروه کنترل، افزایش معناداری داشته است؛ درحالیکه در کورتیزول (266.0=P (و bFGF) 086.0=P (تغییر معناداری مشاهده نمیشود. همچنین، نتایج آزمون همبستگی حاکی از آن است که پس از پنج هفته تمرین مقاومتی، ضریب همبستگی بالایی بین تغییرات هورمون رشد و VEGF در پسآزمون وجود دارد (74.0=r (که این ضریب همبستگی معنادار میباشد (014.0=P .(بهنظر میرسد پنج هفته تمرین مقاومتی با افزایش عامل رشد اندوتلیال عروقی و هورمون رشد بتواند افزایش رگزایی را بهدنبال داشته باشد
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر چهارم)