مشخصات پژوهش

صفحه نخست /علل شایع و الگوی مقاومت آنتی ...
عنوان علل شایع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت های بیمارستانی و اکتسابی از جامعه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عفونت بیمارستانی، عفونت اکتسابی از جامعه، مقاومت دارویی، مقاومت باکتریایی
چکیده مقدمه و هدف: درمان تجربی عفونت های اکتسابی از جامعه و بیمارستان با آنتی بیوتیک ها، بدون آگاهی از علل شایع و الگوی مقاومت آن ها باعث افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی می شود. بنابراین لازم است پزشکان جهت درمان مناسب و تجویز رژیم های آنتی بیوتیکی بصورت مستمر در جریان پاتوژن های شایع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی این ارگانیسم ها قرار بگیرند. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که طی سالهای 1395-1392 در بیمارستانهای سینا و بعثت شهر همدان انجام شد. کلیه بیماران بستری با کشت میکروبی مثبت در دو گروه اکتسابی از جامعه و بیمارستان، پس از انطباق با تظاهرات بالینی بیمار وارد مطالعه شدند. علاوه بر پاتوژن های شایع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، نوع مداخلات و بیماری-های زمینه ای نیز مطالعه شدند. داده های بدست آمده با نرم افزار SPSS ورژن 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از 818 نمونه مثبت بدست آمده ، %2/ 13عفونت اکتسابی از جامعه و % 8/86 اکتسابی از بیمارستان بودند. بیشترین کشت مثبت به ترتیب از تراشه (%7/62)، ادرار (%7/23) و خون (%9) و بیشترین مداخلات پزشکی به ترتیب کاتتر محیطی، کاتتر ادراری و انتوباسیون بود. شایع ترین عامل عفونت بیمارستانی اشریشیا کلی(%3/19)، سودوموناس آئروژینوزا (%9/18) و آسینتو باکتر (%6/16) و در عفونت اکتسابی از جامعه اشریشیا کلی (%4/19)، استاف کواگولاز منفی (%5/18) و سودوموناس آئروژینوزا (%8/14) بودند. میکروارگانیسم های عامل عفونت های اکتسابی از جامعه و بیمارستان، بالاترین مقاومت را نسبت به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین، کارباپنم، سفتازیدیم و اگزاسیلین داشتند. نتیجه گیری: در هر دو گروه عفونت های اکتسابی از جامعه و بیمارستان باکتری های گرم منفی شایعتر هستند و مقاومت های آنتی بیوتیکی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
پژوهشگران محمد مهدی مجذوبی (نفر اول)، آذر پیردهقان (نفر دوم)، زهرا رشیدیان (نفر سوم)، علی سعادتمند (نفر چهارم)