مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی وضعیت عوامل منجر به ...
عنوان بررسی وضعیت عوامل منجر به استرس شغلی بر اساس چک پوینت سازمان جهانی کار در دانشگاه علوم پزشکی همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استرس شغلی؛ پیشگیری؛ سازمان جهانی کار
چکیده سابقه و هدف: با توجه به اینکه استرس شغلی یکی از علت­ های ایجاد بیماری ­ها و اختلالات مختلف در افراد شاغل می باشد؛ هدف از انجام این تحقیق بررسی دیدگاه کارکنان در زمینه میزان اجرا و اولویت­ بندی مهمترین عوامل ایجاد کننده استرس در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی است. جامعه پژوهش شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان (626 نفر) بودند که از میان آن ها 250 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات چک­ لیست پیشگیری از استرس سازمانی جهانی کار بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نزم افزار SPSS18 صورت گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده­ ها نشان داد که به نظر کارکنان اولویت اقدام درباره عوامل ایجاد کننده استرس به ترتیب به این صورت بود: رهبری و عدالت در کار (32%)، امنیت شغلی (32%)، کنترل شغلی (29%)، تقاضاهای شغلی (26%) و قدردانی از کارکنان (22%). همچنین نظر کارکنان در مورد اجرا نشدن ابعاد ایجاد کننده استرس در محیط کار به این صورت بود: رهبری و عدالت (52%)، تقاضاهای شغلی (57%)، کنترل شغلی (53%)، حمایت اجتماعی (57%)، محیط فیزیکی (62%)، تعادل کار- خانواده و زمان کار (60%)، قدردانی از افراد در کار(58%)، حمایت از کارکنان در مقابل رفتارهای آزارنده (58%)، اطلاعات و ارتباطات در محل (59%) بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از انجام این پژوهش عوامل مربوط به رهبری و ایجاد احساس عدالت، کنترل شغلی، تقاضاهای شغلی، داشتن امنیت شغلی و قدردانی مهمترین عواملی هستند که مدیران باید جهت کاهش استرس شغلی توجه خود را به آن ها معطوف دارند.
پژوهشگران محمد بابامیری (نفر اول)، رشید حیدری مقدم (نفر دوم)، مجید معتمدزاده(بازنشسته) (نفر سوم)، زیبا عبدی (نفر چهارم)، حمید سعیدنیا (نفر پنجم)