مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر ...
عنوان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت در انجام رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پروستات در مردان 50
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها : سرطان پروستات،آنتیژن اختصاصی پروستات،انگیزش محافظت
چکیده زمینه و هدف: سرطان پروستات یکی از شایعترین علل مرگ ناشی از سرطانها در مردان بهحساب میآید. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت در انجام رفتارهای پیشگریکننده از سرطان پروستات در مردان 50 تا 75 سال انجام گرفته است. روش بررسی: پژوهش حاضر یک کارآزمایی تصادفی شده با گروه کنترل است که در سال 1396 در مورد 100 نفر از مردان عضو کانونهای بازنشستگی شهر همدان انجام یافته است. شرکتکنندگان به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمعیتشناختی و سازههای نظریه انگیزش محافظت توسط آنان تکمیل شد. مداخله آموزشی طی 4 جلسه در بین شرکتکنندگان گروه مداخله اجرا شد. دو ماه بعد از نسخه SPSS مداخله آموزشی پرسشنامهها در هر دو گروه تکمیل گردید. دادهها با استفاده از نرمافزار 16 و آزمونهای تیمستقل، آزمون کایدو و کوواریانس تحلیل شد. یافتهها: دو گروه قبل از مداخله از نظر مشخصات فردی، سازههای پاداش درک شده، هزینههای پاسخ درک شده، ترس، خودکارآمدی درک شده و انگیزش محافظت و رفتار غربالگری سرطان همگن بودند. مداخله توانست همه سازههای نظریه انگیزش محافظت را در گروه مداخله نسبت به گروه آزمون بهبود بخشد. .(p<0/ 16 بوده است ( 001 ( 38 و در گروه کنترل ( 32 ( در گروه مداخله ( 76 PSA همچنین انجام رفتار غربالگری نتیجهگیری: نتایج مطالعه نشان داد که میتوان از نظریه انگیزش محافظت به عنوان چارچوبی در طراحی برنامههای آموزشی به منظور انجام رفتارهای غربالگری سرطان پروستات استفاده کرد.
پژوهشگران وحید خسروی (نفر اول)، مجید براتی (نفر دوم)، بابک معینی (نفر سوم)، یونس محمدی (نفر چهارم)