مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اعتیاد به شبکه های اجتماعی و ...
عنوان اعتیاد به شبکه های اجتماعی و بازی های آنالین: بررسی درد در ناحیه مچ دست در دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عتیاد رفتاری، فضای مجازی، بازی اینترنتی، نشانگان مجرای کارپال، آسیب مچ دست،شبکه اجتماعی
چکیده مقدمه: امروزه استفاده از اینترنت در میان دانشجویان رواج زیادی پیدا نموده است. اعتیاد به شبکه های مجازی و بازی های آنلاین می تواند تبعات مختلفی از جمله تهدید سیستم اسکلتی – عضلانی را در این افراد بر جای بگذارد. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تاثیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی و بازی های آنلاین بر روی درد مچ دست دانشجویان است. روش کار: مطالعه حاضر در بین 665 نفر از دانشجویان انجام پذیرفته است. جمع آوری اطلاعات به وسیله سه پرسشنامه استفاده آسیب زا از بازی های اینترنتی، اعتیاد به شبکه های اجتماعی و اختلالات اسکلتی عضلانی نوردیک انجام شد. اطلاعات به وسیله آزمون های کای دو و تی مستقل مقایسه گردیدند و در نهایت مدل رگرسیون لجستیک در سطح معناداری 05/0 ارائه گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که اعتیاد به شبکه های اجتماعی و بازی های آنلاین می تواند احتمال ابتلا به درد در ناحیه مچ دست را افزایش دهد. جنسیت در اثرگذاری اعتیاد به شبکه های اجتماعی بر روی درد در ناحیه مچ دست اختلاف معناداری ایجاد می نمود. از دیگر نتایج مطالعه حاضر میتوان به عدم اختلاف سن و سطح تحصیلات افراد شرکت کننده بر روی درد در ناحیه مچ دست اشاره داشت. نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده، می توان اظهار داشت که احتمال ارتباط بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی و انجام بازی های آنلاین با درد در ناحیه مچ دست وجود دارد. حال با توجه به شیوع نسبتا زیاد این اعتیاد در میان دانشجویان باید تمهیدات مناسبی در خصوص کاهش عوارض و صدمات ناشی از آن بویژه در ناحیه مچ دست اندیشیده شود.
پژوهشگران محمد بابامیری (نفر اول)، رشید حیدری مقدم (نفر دوم)، فخرالدین قاسمی (نفر سوم)، محمد غفاری (دانشجو) (نفر چهارم)، مهدی رضیئی (نفر پنجم)، خدیجه بنده الهی (نفر ششم به بعد)، علیرضا مرتضی پور صوفیانی (نفر ششم به بعد)