مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بیان ADAMTS-1در سلولهای ...
عنوان بیان ADAMTS-1در سلولهای کومولوس: بیومارکری برای تعیین بلوغ اووسیت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بلوغ تخمک، ژن ،ADAMTS-1سلول کومولوس
چکیده سابقه و هدف: سلولهای کومولوس طی رشد فولیکولی از طریق برقراری ارتباط دوطرفه باعث تنظیم تکامل تخمک میگردد. بیان ADAMTS-1طی رشد فولیکولی و بهمنظور طبیعینگهداشتن لایههای سلولهای گرانولوزا کاملاً ضروری میباشد. از آنجایی که مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته است، هدف از پژوهش حاضر، بررسی بیان ژن ADAMTS-1در سلولهای کومولوس انسانی و ارتباط احتمالی آن با بلوغ تخمک میباشد. مواد و روشها: در مطالعه حاضر 52زن نابارور (با میانگین سنی 42ـ 11سال) که بهدلیل انسداد لولهای یا فاکتور مردانه، تحت درمان برای لقاح آزمایشگاهی قرار داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. بلافاصله پس از جداکردن کمپلکس کومولوس- اووسیت، سلولهای کومولوس جدا و درادامه با استفاده از تکنیک RT-PCRو ،q real time PCRمیزان بیان ژنهای ADAMTS-1و β-actinاندازهگیری شدند. یافتهها: میزان بیان ژن ADAMTS-1در سلولهای کومولوس تخمکهای مچور ( )MIIدر مقایسه با تخمکهای GVبهطور معناداری بیشتر بود ( .)P=2/22شایان ذکر است که عدد 5/14بهعنوان ∆CT cut off pointبرای تعیین نتایج مثبت کاذب و حقیقی بهدست آمد. علاوهبراین، حساسیت و ویژگی تجمعی برای بیومارکر مورد مطالعه عبارت بود از: %(Youden index); 0.57 (P=0.01 specificity 67 95%; CI: %61- 1/0; sensitivity: 90%) نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان بیان ADAMTS-1در تخمکهای GVبهدستآمده، بسیار پایینتر از میزان بیان ADAMTS-1در اووسیتهای رسیده است و ADAMTS-1میتواند بهعنوان مارکری اختصاصی در سلولهای کومولوس جداشده از اووسیت در تعیین میزان بلوغ تخمک مورد استفاده قرار گیرد
پژوهشگران سپیده گوهری تابان (نفر اول)، ایرج امیری (نفر دوم)، مسعود سعیدی جم (نفر سوم)، سارا سلیمانی اصل (نفر چهارم)، مهناز یاونگی (نفر پنجم)، الهام خانلرزاده (نفر ششم به بعد)، طیبه آرتیمانی (نفر ششم به بعد)