مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به ...
عنوان بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با آسیب میوکارد در بیماران کاندید آنژیوپلاستی انتخابی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آنژیوپلاستی، انفارکتوس میوکارد، لنفوسیت، نوتروفیل
چکیده سابقه و هدف: نسبت بالای نوتروفیل به لنفوسیت (Ratio Lymphocyte to Neutrophil: NLR( پیشبینیکننده خطر انفارکتوس میوکارد در افراد تحت آنژیوگرافی عروق کرونر میباشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی اندازهگیری این نسبت در ارزیابی آسیبهای مربوط به مداخله در بیمارانی که آنژیوپلاستی غیراورژانسی انجام میدهند، انجام شد. مواد و روشها: مطالعه کوهورت آیندهنگر حاضر در ارتباط با 122 بیمار مراجعهکننده برای آنژیوپلاستی انتخابی به مرکز قلب و عروق فرشچیان همدان در سال 1396 انجام شد. بیماران براساس نسبت نوتروفیل/لنفوسیت به دو گروه تقسیم گردیدند. جمعآوری دادهها از طریق چکلیست و بر مبنای نتایج آزمایش خون قبل از آنژیوگرافی و شش و 12 ساعت پس از آن انجام شد. آزمونهای آماری نیز توسط مجذور کای و تی مستقل با استفاده از نرمافزار 14 Stata صورت گرفت. یافتهها: بین سطح خونی ESR) Rate Sedimentation Erythrocyte (دو گروه قبل از آنژیوپلاستی (431/0=P (اختلاف معناداری وجود نداشت؛ اما شش ساعت پس از آنژیوپلاستی (001/0=P (و 12 ساعت پس از آن (011/0=P (اختلاف معناداری به لحاظ آماری بین دو گروه مشاهده شد. علاوهبراین بین سطح خونی تروپونین در دو گروه، قبل از آنژیوپلاستی (310/0=P (و شش ساعت پس از آن (186/0=P (اختلاف معناداری بهدست نیامد؛ اما 12 ساعت پس از آن، اختلاف معناداری بین دو گروه مشاهده شد (042/0=P.( نتیجهگیری: نتایج نشان دادند که با افزایش نسبت نوتروفیل/لنفوسیت، میزان ESR و تروپونین نیز افزایش (Creatine kinase-MB) CKMB و) C-reactive Protein) CRP میزان در اما کردهاند؛ پیدا معناداری تغییرات معناداری به لحاظ آماری مشاهده نگردید؛ هرچند که از نظر بالینی تغییرات معناداری وجود داشت.
پژوهشگران فرزاد امامی (نفر اول)، فاطمه پاک راد (نفر دوم)، جلال پورالعجل (نفر سوم)، بهشاد نقش تبریزی (نفر چهارم)، حمیدرضا گلعلی خانی (نفر پنجم)، آیدا علی ضمیر (نفر ششم به بعد)